Digitalizujeme, abyste na úřady nemuseli

V dnešní době jde tolik věcí zařídit přes internet. Proč bychom stejně nezjednodušili i vyřizování záležitostí s úřady? Už v minulém volebním období jsme díky tomu snížili počet úřeníků magistrátu o 7 %. A to není všechno! Digitalizovat a automatizovat plánujeme i další agendu úřadů.

Funkční a přehledné služby města

Budeme dále integrovat služby města, městských částí i městských společností do Portálu Pražana a nabízet je v digitální formě. Otevřeme tuto platformu komerčním poskytovatelům služeb. Zpřehledníme weby, soustředíme informace na jedno místo a usnadníme jejich vyhledávání. Zjednodušíme webové i mobilní aplikace napříč městem a městskými společnostmi. Prioritou budou právě ty služby, které obyvatelé Prahy potřebují nejčastěji.

Když jsme před čtyřmi lety převzali gesci IT, odhalili jsme žalostný stav v této oblasti napříč městem. I přes řadu úspěšných projektů nadále čelíme roztříštěnosti přístupu k IT mezi jednotlivými odbory magistrátu, jednotlivými organizacemi, které město zřizuje, a jednotlivými městskými částmi. Občana ovšem nezajímá, kdo je za co odpovědný, nechce trávit hodiny a hodiny času hledáním informací a hledáním správných dveří, na které má zabušit. Chce dostat službu přívětivě a jednoduše, tak jak je zvykem v každé jiné moderní evropské metropoli. Je tedy třeba pokračovat v nastaveném kurzu a ještě rozšířit záběr aktivit – konsolidovat informace na jedno místo, redukovat počet aplikací a webů a zpřehlednit je.
Občan nachází informace i potřebné služby přirozeně, do několika minut od vzniku své potřeby. Služby může okamžitě konzumovat digitálně, pokud si to přeje. Díky vysoké míře pohodlí nemusí řešit, jestli je službu či informaci poskytuje městská firma, městská část či samo hlavní město.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci jednotlivých agend úřadů tak, aby občané mohli komunikovat s úřadem online prostřednictvím Portálu Pražana. Papírovou formu podání zachováme pro ty, kterým online forma nevyhovuje.
 • Informace, které občané i návštěvníci města běžně potřebují, jsou dnes na spoustě různých míst a pro běžného občana jsoutěžko k nalezení. Modernizujeme web Prahy a všechny potřebné informace dáme na jedno místo, v dostupné a snadno prohledávatelné podobě. Zredukujeme počet webových aplikací i městských webů. Zredukujeme počet mobilních aplikací.
 • Přepracujeme uživatelské rozhraní webů i zachovaných mobilních aplikací, aby byly pro občany přívětivé, snadno použitelné a umožňovaly rychle dojít k cíli. Informace i služby budou snadno dostupné pomocí nástroje dle výběru každého občana.
 • Při digitalizaci agend upřednostníme ty, které jsou občany široce a často využívány. Prioritu mají poplatky za parkování, odpady, psy.
 • Občan nemá řešit, zda jeho podání směřuje na hlavní město či na městskou část. Sjednotíme mechanismy podání tak, aby občané mohli učinit podání kdekoliv a nemuseli řešit administrativní detaily.
 • Vytvořili jsme Portál Pražana.
 • Modernizovali jsme některé městské aplikace, například PID Lítačka a Změňte.to.
 • Připravili jsme plán rozvoje dalších klíčových aplikací, jejichž provoz bude zachován.
 • Integrovali jsme do PIDLítačky množství užitečných služeb souvisejících s pohybem po městě.

Efektivní úřad

V uplynulém volebním období jsme snížili počet pracovníků magistrátu o 7 %. Plánujeme digitalizovat a zautomatizovat další agendu úřadu. Město tak nejen ušetří náklady na zaměstnance, ale hladší bude i spolupráce mezi MHMP a městskými částmi. Sníží se i riziko chyb z přepisování údajů mezi softwarovými systémy. Budeme nadále podporovat využívání moderních a osvědčených metod vzdálené komunikace. Podpoříme další sjednocování informačních systémů, jejich centralizaci do městského datového centra a snižování závislosti na externích dodavatelích v základním provozu. Budeme podporovat využití open-source softwaru.

Město využívá řadu IT systémů, které jsou značně zastaralé a digitalizaci prezentují spíše jako převod papírů do počítače, bez skutečné analýzy procesu, a práci tak úředníkům spíše přidělávají. Informatika je navíc napříč městem velmi roztříštěná a každá MČ vlastní a provozuje vlastní sadu nástrojů. Chybí tak i metodická a technická podpora pro jednotlivé úřady. U řady systémů chybí na straně města odbornost k jejich provozu, vše si tak draze kupujeme od dodavatelů, na kterých je město zcela závislé. Open Source a budování znalostí na straně města nabízí z této situace cestu. Dnešní doba také přináší nová rizika, jako jsou kybernetické útoky. Připraveno na ně musí být celé město. Základem jsou dobře nastavené systémy, ale i vyškolení uživatelé. Město se v minulosti vzdalo své síťové infrastruktury, takže musí i za propojení svých budov a MČ draze platit. Pro zajištění infrastruktury je třeba dokončit datové centrum Malovanka a investovat do obnovy prvků městského kamerového systému.
MHMP a úřady na MČ budou používat jednotné open-source systémy, které budou přívětivé jak pro úředníky, tak pro občany. Magistrát bude poskytovat kvalitní odbornou a technickou podporu, aby úřady fungovaly co nejefektivněji. Část práce úředníků bude zautomatizovaná úplně.
 • Pomocí moderních technologií budeme pokračovat v digitalizaci agend úřadů, aby jejich práce byla rychlejší a transparentnější.
 • Nabídneme městským částem sjednocení a provozování agendových systémů na prostředcích města.
 • Nákupy softwaru i hardwaru budeme soutěžit tak, aby k nim měly přístup i městské části a příspěvkové organizace. Dosáhnou tak na lepší ceny, než by si zajistily samy.
 • Zprostředkujeme sdílení zkušeností získaných při provozu systémů mezi městem a jeho částmi.
 • Vybudujeme kompetenční centra, která budou přebírat a uchovávat znalosti (know-how) na úrovni města.
 • Kde to dává smysl, nahradíme současná řešení otevřenými a budeme se podílet na jejich údržbě a rozvoji.
 • U všech na míru vyvíjených řešení budeme trvat na použití open source licencí, podle principu „public money, public code“.
 • Při veřejných soutěžích budeme preferovat otevřená řešení.
 • Zajistíme kvalitní fungování bezpečnostního týmu a jeho spolupráci s dalšími odbornými pracovišti.
 • Proškolíme zaměstnance města, aby uměli předcházet hrozbám a rizikům.
 • Dosáhneme propojení městských datových center, budov magistrátu a úřadů městských částí optickou sítí ve vlastnictví města a jeho společností. Za tímto účelem navážeme spolupráci s dalšími veřejnými organizacemi a nabídneme jim sdílení této infrastruktury.
 • Dokončíme přípravu magistrátních datových center, tak aby je mohly využívat k provozování svých systémů i městské části.
 • Provedeme obnovu prvků městského kamerového systému a zajistíme jeho propojení s magistrátní optickou sítí.
 • V uplynulém volebním období jsme snížili počet pracovníků magistrátu o 7 %. Plánujeme digitalizovat a zautomatizovat další agendu úřadu.
 • Praha 3 pod pirátským vedením začala zveřejňovat vlastní software jako open source.
 • Rozvíjíme pražskou datovou platformu Golemio.
 • Rozjeli jsme Portál Pražana.
 • Zavedli jsme centrální nákupy pro město a městské organizace.

Městské akciové společnosti ve službách občanů

V minulém období se podařilo zahájit proces sjednocení a zprůhlednění odměňování dozorčích rad a představenstev městských akciových společností. Teď prostřednictvím politiky odměňování zajistíme, že tyto společnosti budou postupovat v souladu s dlouhodobým veřejným zájmem Prahy. Průběžně aktualizujeme vlastnickou politiku. Město bude své společnosti řádně spravovat a řídit. Nastavíme jim jasný kurz přehledně definovanými strategickými zásadami a pokyny.Prosazujeme trvale udržitelné hospodaření. Dohlédneme, aby městské společnosti hospodařily ekologicky šetrně a maximálně omezovaly negativní vlivy svého působení.

V minulosti město na směrování svých společností i definování veřejného zájmu zcela rezignovalo a vzájemnou provázanost jejich dlouhodobých cílů neřešilo. Nejprve jsme proto museli nastavit základní parametry odměňování a některé základní požadavky týkající se protikorupčních ISO, zakázek i dat. Nyní je třeba navázat strukturovanou vlastnickou politikou se zohledněním ohleduplnosti k životnímu prostředí.
Město bude mít jednotné, průhledné a strukturované odměňování volených orgánů (představenstva, dozorčí rady) městských společností. Prostřednictvím radou schvalované politiky odměňování bude Praha zajišťovat, že její společnosti postupují v souladu s jasně definovaným dlouhodobým veřejným zájmem. Praha bude průběžně aktualizovat vlastnickou politiku města a stanovováním strategických zásad a pokynů bude nastavovat městským společnostem kurz. Městské společnosti budou hospodařit trvale udržitelně a ekologicky zodpovědně a šetrně. Nebudou zatěžovat životní prostředí města a budou omezovat v maximální možné míře negativní externality.
 • Prostřednictvím radou schvalované politiky odměňování zajistíme, že společnosti města budou postupovat v souladu s dlouhodobým veřejným zájmem Prahy.
 • Průběžně aktualizovanou vlastnickou politikou města definujeme dlouhodobé strategické cíle.
 • Zajistíme, že město stanovováním strategických zásad a pokynů nastaví městským společnostem kurz.
 • Díky nám a prostřednictvím průběžně přijímaných politik odměňování budou představitelé volených orgánů (představenstev a dozorčích rad) skutečně motivováni uvedené cíle naplňovat.
 • V uvedených strategických dokumentech, zásadách a pokynech bude díky nám zohledněn a minimalizován dopad hospodaření společností na životní prostředí.
 • Zachováme zveřejňování životopisů členů dozorčích rad a představenstev městských společností, aby občané věděli, kdo tyto společnosti vede a kontroluje.
 • Zajistíme, že městské společnosti budou zveřejňovat informace o veřejných zakázkách ve stejné míře podrobnosti, jako to díky nám dělá Praha a příspěvkové organizace.
 • V minulém období se nám podařilo sjednotit a zprůhlednit odměňování volených orgánů (představenstva, dozorčí rady) městských společností.
 • Začali jsme určovat kurz městským společnostem pomocí zásad a pokynů týkající se protikorupčních ISO, strategií k otevřeným datům nebo zakázek.
 • Zveřejnili jsme odměny členů dozorčích rad (R-35872).
 • Zveřejnili jsme životopisy členů dozorčích rad a představenstev.
 • Zrušili jsme tantiémy pro členy dozorčí rady (R-35872) a členy představenstva (R-38214).
 • Městským společnostem jsme uložili podílet se na politice otevřených dat ((R-38466).
 • Velké městské společnosti díky nám zavádějí protikorupční normu ISO 37001 (R-38182). PVK, PVS a Pražské služby již mají certifikaci.
 • Městské společnosti budou díky nám publikovat informace o zakázkách nad 500 tisíc korun R-39438. OICT začal otevřeně soutěžit zakázky již od hodnoty 500 tisíc korun, viz zde.
 • Operátor ICT má díky nám veřejnou politiku odměňování a odměny představenstva jsou zveřejňovány (R-39813).

Odpovědné hospodaření

Budeme i nadále trvat na otevřených a transparentních výběrových řízeních. O pronájmech nebytových prostor budeme informovat s předstihem a více kanály, aby konkurence zájemců byla co největší a Praha tak měla odpovídající příjem. Na webu Prahy zveřejníme aktuální stav klíčových strategických projektů města. Zasadíme se o posílení financování městských částí, aby nebyly nuceny rozprodávat svůj majetek. Zavedeme jmenovitá hlasování Rady hlavního města Prahy, aby byla zřetelná odpovědnost za přijatá rozhodnutí.

V Praze se nám podařilo postupně zvýšit podíl veřejných prostředků rozdělovaných v otevřených soutěžích. Majetek města je využíván o něco účelněji a o plánech je veřejnost informována včas. Podařilo se nám nastavit základní projektové řízení. Bohužel se veřejnost stále nedozví, jak jednotliví radní hlasují.
O pronájmech nebytových prostor bude Praha informovat s dostatečným předstihem a více informačními kanály, takže konkurence mezi uchazeči bude maximální a Praha bude mít díky tomu odpovídající příjem na zlepšování života svých obyvatel. Praha v maximální možné míře bude soutěžit otevřeně a o svých záměrech bude informovat včas. Díky tomu dodavatelé nabídnou nižší ceny i kvalitnější služby. Vedení Prahy bude mít díky sjednoceným a funkčním informačním systémům dokonalý průběžný přehled o tom, co má který odbor na starosti a v jaké fázi jednotlivé projekty jsou. Občané se dozvědí, jak který radní hlasoval a za co je zodpovědný. To usnadní i případnou práci orgánů činných v trestním řízení.
 • O pronájmech nebytových prostor informujeme s dostatečným předstihem a více informačními kanály.
 • Zasadíme se o to, aby Praha v maximální možné míře soutěžila otevřeně a o svých záměrech v oblasti veřejných zakázek informovala včas.
 • Sjednotíme informační systémy tak, aby vedení úřadu mělo v každou chvíli dokonalý přehled o tom, co má který odbor na starosti a v jaké fázi jednotlivé projekty jsou.
 • Zavedeme jmenovité hlasování Rady HMP a zasadíme se o jeho zveřejňování.
 • Zpřístupnili jsme informace o využívání městského majetku i budoucích plánech.
 • Větší objem zakázek soutěžíme otevřeně.
 • Nastavili jsme na Magistrátu základní projektové řízení tak, aby bylo jasné, kdo je odpovědný za jednotlivé kroky.
 • Schválili jsme zavedení systému centrálních sdružených nákupů.

Maximální otevřenost jako standard

Data mají sloužit všem, ne jen úřadu. Budeme pokračovat v rozvoji otevřených dat a postupovat dle jednotlivých akčních plánů vypracovaných za základě námi prosazené a již přijaté strategie otevřených dat. Budeme dále zlepšovat provázanost, přesnost a dostupnost dat. Zaměříme se i na data městských firem a příspěvkových organizací. Zajistíme, aby se o zveřejněných datech veřejnost dozvěděla a mohla s nimi dál pracovat a využívat je k vědeckým i komerčním účelům nebo ke kontrole hospodaření města.

Během našeho působení v čele hl. m. Prahy jsme zjistili, že chybějí klíčové strategické dokumenty pro rozvoj agendy otevřených dat, data úřadu jsou roztříštěná v různých systémech a aplikacích, někdy nevhodně zasmluvněná a chybí jejich provázanost (např. od usnesení rady přes zakázku ke smlouvě až k faktuře). Část dat se nám podařilo provázat a zveřejnit. Také jsme přijali strategické dokumenty včetně jasně daných úkolů, které povedou k postupnému zlepšení daného stavu. A to ať jde o magistrát, příspěvkové organizace nebo městské společnosti. Zveřejňování dat o hospodaření města a jeho organizací je důležitým nástrojem prevence korupce. Zveřejňování dat o fungování města zase může sloužit ke zlepšení služeb pro občany (např. aktuální informace o zpoždění spojů MHD, která se díky nám v tomto volebním období začala zobrazovat v dopravních aplikacích).
Neexistují důležitá data Prahy, která by nebyla veřejnosti dostupná. Data jsou průběžně aktualizována a jsou přesná. Postupuje se dle přijatých strategií a datových auditů. Data jsou dále využívána veřejností – k vědeckým i komerčním účelům nebo ke kontrole hospodaření města.
 • Naplníme strategii rozvoje otevřených dat Magistrátu hl. m. Prahy, kterou jsme schválili v roce 2022.
 • Zajistíme, aby důležitá data zveřejňovaly i městské společnosti a příspěvkové organizace.
 • Provedeme datový audit a na jeho základě zlepšíme provázanost, přesnost a dostupnost dat úřadu.
 • Zachováme zveřejňování všech důležitých podkladů pro jednání orgánů města včetně výborů zastupitelstva.
 • Po potřebném ověření dat zveřejníme všechny podstatné informace o hospodaření s nemovitým majetkem Prahy.
 • Udržíme míru transparentnosti dat o zadávání zakázek, kterou jsme v tomto volebním období nastavili a která je v Česku bezkonkurenční.
 • Zveřejnili jsme data o všech zakázkách Prahy a příspěvkových organizací v takové míře podrobnosti, jaká nemá v Česku obdoby.
 • Spustili jsme aplikaci CityVizor, kde si každý může rozklikat plnění rozpočtu až na jednotlivé faktury, a díky námi zajištěné technické podpoře aplikaci spustilo i 14 městských částí.
 • Zveřejnili jsme více než 20 nových datových sad na portálu otevřených dat Prahy.
 • Zveřejnili jsme odměny členů dozorčích rad městských společností i jejich životopisy.
 • Významně jsme rozšířili datovou platformu Golemio i web Pragozor o data o fungování města.
 • Obsadili jsme pozici koordinátora otevřených dat a kurátorů pro jednotlivé datové sady. Úřad zveřejňuje na opendata.praha.eu data podle pravidelně přijímaných publikačních plánů.
 • Většina městských společností díky nám má strategie, jak zveřejňovat svoje data.
 • Přijali jsme strategii k otevřeným datům pro hl. m. Prahu.
 • Některá data rovnou dále zpřístupňujeme občanům v uživatelsky přívětivé podobě (CityVizor, přehled dat o veřejných zakázkách, Golemio, Pragozor).