Postavíme víc bytů

Praha potřebuje dostupné bydlení. Proto jsme na magistrátu už začali připravovat projekty obecních bytů a do osmi let jich postavíme alespoň pět stovek. A město je bude pronajímat jako dostupné sociální bydlení.

Nové dostupné bydlení pro Pražany

Praha má málo obecních bytů, a nemůže tak dostatečně reagovat na kritický nedostatek dostupného bydlení. Až v tomto volebním období i díky Pirátům město ukončilo privatizace bytů a založilo Pražskou developerskou společnost, která začala připravovat obecní bytovou výstavbu. Dotáhneme tuto aktivitu do konce a v následujícím volebním období začneme obecní byty podle připravených projektů reálně stavět. Do roku 2030 se dostaneme do stavu, kdy Praha každý rok postaví alespoň 500 obecních bytů, které bude pronajímat v režimu dostupného či sociálního bydlení. Část svých pozemků město bude uvolňovat pro družstevní a spolkovou výstavbu, aby vznikla alternativa ke komerční výstavbě.

V Praze je jedno z nejdražších bydlení v Evropě. Kromě toho, že se zde od krize v roce 2008 staví málo bytů, je na vině i samotné město, které až do nástupu naší koalice nemělo v podstatě žádnou bytovou politiku. Praha několik volebních období nechávala bydlení pouze na tržních silách a svůj bytový fond rozprodávala namísto jeho údržby a rozšiřování. Z prodejů politici sanovali běžný provoz města a omezili tak jeden z hlavních nástrojů bytové politiky města. Praha včetně městských částí má pouze 30 tisíc obecních bytů, tedy necelých 5 % bytového fondu. Přitom města jako Vídeň, Kodaň, Berlín či Brno mají třikrát až čtyřikrát více městských bytů na počet obyvatel. Mají tedy zázemí pro potřebné, mladé rodiny, učitele, hasiče, zdravotníky, sociální pracovníky a další profese nezbytné pro chod města. Obdobně jako byty dopadly i stavební pozemky. Naštěstí se neprodalo všechno. Proto jsme v roce 2020 mohli zřídit Pražskou developerskou společnost (PDS) a svěřit jí pozemky, které budou využity na výstavbu až osmi tisíc bytů. PDS nyní postupně připravuje projekty v jednotlivých lokalitách. Díky těmto změnám může město konečně začít rozšiřovat svůj bytový fond. Pražská developerská společnost podporuje i jiné typy výstavby, například družstevní a spolkové bydlení nebo výstavbu formou PPP (public-private partnership). Modely družstevního i spolkového bydlení jsme v tomto volebním období připravili a je možné realizovat pilotní projekty. Městský bytový fond je potřeba zodpovědně spravovat. Předchozí politické reprezentace udržovaly v městských bytech extrémně nízké nájemné a do bytového fondu neinvestovaly, takže více než 10 % bytů bylo prázdných. Díky nám je již většina z nich obsazená a v městských bytech již nebydlí soudci za čtvrtinové nájemné oproti tržním cenám.
Do roku 2030 se dostaneme do stavu, kdy Praha každý rok postaví 500 obecních bytů, které bude pronajímat v režimu dostupného či sociálního bydlení. Část svých pozemků bude město uvolňovat pro družstevní a spolkovou výstavbu, aby vznikla alternativa ke komerční výstavbě.
 • Nebudeme prodávat městské byty ani stavební pozemky až na ojedinělé případy, kdy vlastnictví pozemků nedává smysl.
 • Nedopustíme další prodej bytů svěřených do správy městských částí až na výjimečné případy, kdy prodej bude za tržní cenu a obdržené finance se využijí na rozšíření bytového fondu; zároveň zlepšíme financování městských částí, aby i bez prodávání majetku mohly realizovat své investiční potřeby.
 • Pražská developerská připraví realizaci 500 bytů ročně.
 • Prázdné městské budovy přestavíme na bytové domy tam, kde to dává smysl.
 • Zajistíme alespoň miliardu korun ročně na investice do výstavby nových bytů včetně bankovních úvěrů a garancí.
 • Zrealizujeme první projekty družstevního a spolkového bydlení na městských pozemcích.
 • - Dále navýšíme počet městských bytů určených pro podporované profese, jako jsou učitelé či zdravotníci.
 • Budeme pokračovat v zodpovědném hospodaření s obecními byty. Uvolněné byty budou prázdné maximálně několik málo měsíců, než se opraví.
 • Nově postavené městské byty budeme pronajímat lidem, kteří na komerční bydlení nedosáhnou, ať už jde o seniory, Pražany v nouzi, podporované profese či osoby se zdravotním postižením.
 • Ukončili jsme privatizaci městských bytů a prodej městských stavebních pozemků.
 • Schválili jsme ambiciózní Strategii rozvoje dostupného bydlení.
 • Založili jsme Pražskou developerskou společnost, které jsme svěřili pozemky pro výstavbu 7000 bytů.
 • Poskytli jsme městským částem dotace ve výši 800 milionů korun na rekonstrukce prázdných a výstavbu nových bytů z Fondu rozvoje dostupného bydlení, díky čemuž vznikne 300 nových bytů a 400 bytů projde rekonstrukcí.
 • Zvýšili jsme počet bytů určených pro podporované profese o čtvrtinu: z 1200 na 1510.
 • Zahájili jsme výstavbu dvou bytových domů se 28 byty na Černém Mostě.
 • Zahájili jsme rekonstrukci bývalého hotelu Opatov, kde vznikne 275 bytů.
 • Nakoupili jsme ubytovací zařízení v areálu Skloněná, kde po rekonstrukci vznikne až 175 bytů.
 • Získali jsme od státu Kasárna Karlín, kde vznikne studentské bydlení, a pozemky v lokalitě Bohdalec-Slatiny, kde vznikne městské bydlení.
 • Opravili jsme více než 1100 městských bytů a snížili počet prázdných bytů na méně než polovinu oproti původnímu stavu.
 • Schválili jsme metodiku, podle které jsou definovány parametry nového městského bydlení.
 • Do historicky první pražské metodiky kontribucí developerů jsme prosadili možnost města či městských částí požadovat v nové developerské výstavbě dostupné bydlení.

Byt není hotel

Služby krátkodobého ubytování v jinak neobydlených bytech vedou ke zdražování bydlení a likvidují komfort starousedlíků. Zasadíme se o lepší kontrolu dodržování jednoduchého pravidla, že byt není hotel a na kolaudaci záleží. Umožníme lidem mít ve městě skutečný domov. Obytné domy se stálými obyvateli tvoří bezpečné čtvrti a zdravé, trvale udržitelné město krátkých vzdáleností. Pokud město získá pravomoc regulace AirBnB a podobných platforem, pak toho využijeme ke smysluplné změně.

Přemíra využívání bytů ke krátkodobému ubytování turistů, zejména v centrálních částech města, znehodnocuje jak sousedské vztahy, noční klid a bezpečí ve společně užívaných bytových domech, tak zvyšuje ceny nájmů. Je to jeden z důvodů, proč se lidé z centra stěhují do okrajových městských částí nebo mimo Prahu. Úbytek místních vede k úbytku dětí ve školách a školkách, ke zvyšování počtu lidí dojíždějících do práce a ke zvyšování nároků a výdajů na dopravu a městskou infrastrukturu. Potíž je v nedodržování využití bytů v souladu s účelem určeným kolaudací bytu a v nedostatečných personálních kapacitách kontrolních orgánů. Obcím chybí legislativní nástroje, které by umožnily účinnou regulaci tohoto typu podnikání.
Centrum města bude skutečným domovem pro své obyvatele a ne jen atrakcí pro turisty.
 • Prosadíme změnu metodiky kontroly a vymáhání dodržování účelu kolaudace stavebními úřady a podmínek podnikání živnostenskými úřady.
 • Podpoříme postižené městské části v navýšení kapacit úřadů, které mají vykonávat zmíněnou kontrolu.
 • Budeme nadále usilovat o změnu legislativy, která obcím umožní regulovat ubytovávání turistů v bytech například formou omezení počtu dní v roce, kdy byty k tomuto účelu mohou být využívány.
 • Vstoupíme do jednání s platformami s cílem dosáhnout jejich samoregulace.

Odpovědnost developerů vůči občanům města a budování udržitelného veřejného prostoru

Navážeme na schválenou metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji Prahy a budeme po developerech požadovat, aby se adekvátně podíleli na nákladech, které nová výstavba přináší v souvislosti s budováním veřejné vybavenosti a infrastruktury. Praha v rámci této spolupráce také získá nové městské nájemní byty pro své občany. Stavebník bude dopředu znát veškeré podmínky pro výstavbu včetně své spoluúčasti. Zajistíme, že část nově stavěných bytů bude pronajímána v režimu dostupného a sociálního bydlení. Díky transparentnímu a předvídatelnému přístupu města k nové výstavbě zkrátíme dobu projednávání změn územního plánu.

Výstavba nových bytů v Praze byla až donedávna zatížena netransparentním systémem, který vytvářel obrovské korupční příležitosti. Značná část projektů nové bytové výstavby totiž vyžaduje změny územního plánu, které schvaluje pražské zastupitelstvo. Když se změní územní plán tak, že na nějakém pozemku je namísto dvoupodlažní zástavby najednou možné postavit šestipatrový dům, logicky se tím výrazně zvýší hodnota předmětného pozemku. V minulosti Praha od majitele pozemku za toto zhodnocení nevyžadovala žádné oficiální protiplnění, což vytvářelo prostředí, kdy nepoctiví investoři mohli obíhat kluby v zastupitelstvu a nabízet jim „všimné“ za to, že podpoří zrovna tu změnu územního plánu, která významně zhodnotí jejich pozemek. Naopak ti poctiví netušili, kde se svým projektem narazí proto, že po nich někdo bude „všimné“ požadovat. A politici neuměli svým voličům vysvětlit, co jim nová výstavba přinese, protože veškerou občanskou vybavenost a infrastrukturu spojenou s novým developmentem muselo zajistit a financovat město. My jsme se rozhodli s tímto systémem skoncovat. Proto jsme v roce 2022 po pečlivé přípravě schválili historicky první Metodiku spoluúčasti investorů a zařadili se po bok měst, která umějí developerům vyslat jasný signál, co po nich chtějí. Dle metodiky se u každého developerského záměru vypočítá výše spoluúčasti investora a město či městská část se rozhodnou, zda z těchto financí chtějí postavit třeba novou školu či park nebo zda chtějí získat část bytů pro dostupné a sociální bydlení. V příštím volebním období chceme výši spoluúčasti navýšit a zajistit, že dostupné bydlení bude zajištěno u každé rozsáhlejší výstavby.
Obyvatelé města budou žít v příjemném městě, kde infrastruktura a technická vybavenost bude na dosah ruky. Investoři budou mít jasná pravidla a ponesou svůj díl nákladů.
 • Prosazujeme jednoznačnou metodiku spoluúčasti developerů a její uplatňování vůči městským částem a vlastníkům pozemků (developerům).
 • Podporujeme navýšení tarifů T1 a T2 ve vzorci pro výpočet plnění investora na úroveň 1400 a 4600 Kč.
 • Uplatníme pravidla pro investory i pro Metropolitní plán.
 • S využitím metodiky, která dává nové výstavbě větší smysl, se pokusíme dosáhnout toho, aby se každý rok v Praze postavilo minimálně 15 tisíc bytů, což přispěje ke zvýšení dostupnosti bydlení.

Nové sociální bydlení s využitím stávajícího obecního bytového fondu

Budeme nadále řešit bytovou nouzi Pražanů, a to prostřednictvím prevence i podporou v bydlení. Zajistíme rozvoj kontaktních center pro bydlení a sociální služby pro lidi, kteří je potřebují. Budeme dále rozvíjet systém sociálního bydlení se speciálním zaměřením na rodiny s dětmi a s důrazem na desegregaci (prevenci vzniku vyloučených lokalit). Rozšíříme činnost Městské nájemní agentury, abychom zvyšovali počet bytů pro potřebné.

Pod pojmem bytová nouze si mnoho lidí představí pouze lidi bez domova, v bytové nouzi jsou ale také domácnosti přebývající v azylových domech, v ubytovnách a v nevyhovujících či přelidněných bytech. Bytová nouze neumožňuje naplňování základních lidských práv – práva na zdraví, vzdělání, rodinný život, soukromí. S bytovou nouzí je spojena řada výdajů veřejných rozpočtů (umísťování dětí do náhradní péče, dětských domovů apod. je velmi nákladné), má negativní dopady na vzdělávání dětí a jejich životní šance, mimo jiné přináší i epidemiologická rizika.
Pražané, kteří se ocitnou v bytové nouzi, neupadnou do bezdomovectví díky síti poradenských center, nabídce podpory v bydlení a dalším preventivním nástrojům. Počet lidí bez domova v Praze se snižuje díky efektivní pomoci ze strany města. Rodiny s dětmi žijí ve standardních bytech.
 • Budeme dále rozvíjet systém sociálního bydlení s prioritním zaměřením na rodiny v nouzi, mladé dospělé odcházející z ústavní péče, seniory, osoby se zdravotním postižením a další ohrožené domácnosti.
 • Při pronajímání obecních bytů budeme nadále dbát na sociální rozmanitost, nechceme vytvářet ghetta uvnitř města.
 • Prostřednictvím kontaktních center pro bydlení pomůžeme lidem v náročných sociálních situacích, aby neztráceli své domovy či aby si nový domov našli.
 • Pro zranitelné lidi, seniory, nízkopříjmové rodiny s dětmi, mladé lidi opouštějící dětské domovy a pěstounskou péči, lidi se zdravotním znevýhodněním a lidi po dlouhodobém pobytu v ústavu zajistíme právní a dávkové poradenství včetně prevence energetické nouze.
 • Zajistíme pomoc od sociálních pracovníků domácnostem, které potřebují podporu v bydlení.
 • Zajistíme možnost mediace sousedských sporů.
 • Díky dluhovým referentům budeme nadále snižovat zadlužení nájemníků městských bytů.
 • Prostřednictvím Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy budeme pomáhat Pražanům v nouzi, aby si našli či udrželi bydlení v případech, které neumí vyřešit státní dávkový systém.
 • Prostřednictvím městské nájemní agentury, která spolupracuje s majiteli bytů, zajistíme bydlení pro 250 domácností.
 • Posílíme činnost městské nábytkové banky, aby sociálně slabší domácnosti měly možnost vybavit si byt, ve kterém žijí.
 • Schválili jsme nová pravidla pronájmu magistrátních bytů tak, aby sociální bydlení pomáhalo těm opravdu potřebným.
 • Pronajali jsme více než 400 sociálních bytů, z toho většinu rodinám s dětmi. Většina z nich byly rodiny samoživitelů. Zajistili jsme bydlení pro desítky rodin z ubytoven a desítky z azylových domů.
 • Získali jsme 40 milionů korun z evropských fondů na realizaci projektu integrovaného systému řešení bytové nouze v Praze a za tímto účelem se nám podařilo navázat spolupráci se šesti městskými částmi (Praha 3, 7, 10, 12, 14 a 22).
 • Vytvořili jsme doplňkovou síť ke Krajské síti sociálních služeb, jejímž prostřednictvím financujeme desítky úvazků sociálních pracovníků, kteří poskytují podporu v bydlení.
 • Zřídili jsme kontaktní místo pro bydlení (KMB) na Magistrátu a financujeme KMB v šesti městských částech.
 • Po vzoru zahraničních měst jsme založili Městskou nájemní agenturu (MNA), která nabízí majitelům bytů stabilní příjmy bez rizika a na oplátku jejich byty pronajímá potřebným. MNA zabydlela již 17 domácností.
 • Založili jsme Sociální nadační fond hl. m. Prahy určený na pomoc Pražanům v nouzi v případech, které nejsou schopny řešit současné systémy státní pomoci.
 • Schválili jsme ambiciózní Strategii rozvoje dostupného bydlení v hl. m. Praze.
 • Schválili jsme Strategii prevence a řešení zadlužování nájemníků](), díky níž se nám daří snižovat zadlužení nájemníků městských bytů.
 • Otevřeli jsme městskou nábytkovou banku.
 • Podílíme se na reformě péče o duševní zdraví a transformujeme ústavní zařízení zřizované Prahou, aby lidé mohli žít v přirozeném prostředí a ne v ústavech; za tímto účelem jsme pronajali již více než 60 bytů.
 • </ul> </blockquote> </div> </div>