V moderním městě byste měli mít všechno po ruce

Velké město neznamená, že musíte být všechno daleko. My se naopak postaráme, aby většina občanské vybavenosti byla co nejblíže vašeho bydliště. Ideálně v docházkové vzdálenosti. Pomůže to nejen problémům s dopravou a znečištěním, ale život ve městě tak bude pohodlnější. Protože Praha by měla být nejen krásná, ale i krásně promyšlená.

Město krátkých vzdáleností

Chceme, aby obyvatelé Prahy mohli uspokojit většinu svých potřeb v docházkové vzdálenosti od místa bydliště. Každá čtvrť by měla nabídnout svým obyvatelům kvalitní občanskou vybavenost včetně škol, zdravotnických zařízení, obchodů, služeb a také pracovní příležitosti, dostupnou veřejnou hromadnou dopravu, volnočasové aktivity a dostatek zeleně. Sídliště nemají být pouhé noclehárny. Ve spolupráci se Středočeským krajem budeme usilovat o zohlednění tohoto konceptu i v okolních obcích pro omezení vynucené dojížďky do Prahy.

V posledních desetiletích vznikaly monofunkční čtvrti v podobě sídlišť bez dostatečné občanské vybavenosti, administrativních a obchodních center. Většina pracovních příležitostí, obchodů a služeb se koncentrovala v širším centru města, zatímco okrajové čtvrti zůstavaly převážně rezidenční. Současně se zvyšoval stupeň automobilizace a objem dopravních výkonů. Kvůli zhoršujícímu se životnímu prostředí a vysokým cenám bydlení se mnoho lidí odstěhovalo do rezidenčních satelitů za Prahou, odkud dojíždí každý den do města (suburbanizace). Zvyšující se nároky na mobilitu kvůli vzdálenějším cílům a nedostatečně atraktivní nabídka veřejné hromadné dopravy vedly k nárůstu automobilové dopravy s negativními dopady na dopravní situaci, životní prostředí a kvalitu života obyvatel v Praze. Každodenní zácpy znamenají ztrátu času nejen pro řidiče, ale i pro cestující veřejné hromadné dopravy, zejména některých autobusových a tramvajových linek. Obyvatelé v dopravně frekventovaných lokalitách jsou vystaveni vyšším zdravotním rizikům v důsledku hluku a emisí ze silniční dopravy. Kromě znečištění je problémem i bezpečnost chodců a cyklistů, zejména dětí, seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří se často stávají účastníky či dokonce oběťmi nehod ve městech. Auta zabírají obrovský prostor, který by mohl být využit efektivněji a smysluplněji ve prospěch obyvatel Prahy.
Obyvatelé Prahy budou moci uspokojit většinu svých potřeb v docházkové vzdálenosti od místa bydliště. Obce kolem Prahy budou mít kvalitní občanskou vybavenost a dostupnou veřejnou hromadnou dopravu, díky které se dostanou rychle a pohodlně do města. Auta nebudou nepostradatelná. Dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a kvality života Pražanů.
 • Ve spolupráci s městskými částmi necháme zpracovat analýzu potřeb jednotlivých čtvrtí.
 • Poskytneme městským částem odbornou i finanční podporu k zajištění kvalitní občanské vybavenosti.
 • Podpoříme místní podnikatele a zaměstnavatele.
 • Investujeme do zkvalitnění veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty.
 • Ve spolupráci s městskými částmi budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti jak z hlediska silničního provozu, tak z hlediska prevence kriminality.
 • Podpoříme participaci, resp. zapojení obyvatel do rozhodování o podobě místa jejich bydliště.
 • Ve spolupráci se Středočeským krajem vytvoříme podmínky pro tvorbu funkčních územních celků na principu města krátkých vzdáleností na rozhraní Prahy a Středočeského kraje.
 • Podpoříme profesionální správu na místní úrovni se zaměřením na strategické řízení a koordinaci spolupráce subjektů v rámci funkčních územních celků.
 • Identifikovali jsme příčiny dopravních problémů a zhoršování životního prostředí, které úzce souvisejí s nevhodným územním plánováním v předchozích 20–30 letech.
 • Schválili jsme pravidla pro spoluúčast investorů na území hlavního města s cílem zajistit budování infrastruktury, občanské vybavenosti a kvalitního veřejného prostoru v nově vznikajících a připravovaných čtvrtích.
 • Podporujeme rozvoj občanské vybavenosti v městských částech: rozšiřování kapacity mateřských a základních škol a gymnázií, modernizaci a budování sportovišť a dětských hřišť, rozšiřování pečovatelské služby.
 • V nových územních studiích vyžadujeme vhodný poměr bytových jednotek a občanské vybavenosti.
 • Podporujeme lokální kulturní centra i občany v pořádání kulturních a sousedských akcí.
 • Změnou třžního řádu podporujeme farmářské trhy a dostupnost lokálních produktů v městských částech.
 • Revitalizovali jsme parky a veřejná prostranství za účelem podpory volnočasových aktivit obyvatel v místě bydliště.
 • Podporujeme komunitní zahrady vytvořením metodiky.
 • Postupně zlepšujeme podmínky pro chodce (např. nové přechody) a cyklisty (např. nové cyklopruhy).
 • Ve spolupráci s IPR pořádáme veřejná projednání záměrů a besedy pro veřejnost.
 • Umožnili jsme městským částem čerpat část rozpočtu na participativní aktivity.
 • Uzavřeli jsme Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem s cílem zajistit udržitelný rozvoj a ekonomickou a sociální soudržnost obou regionů.

Přátelská veřejná prostranství

Město patří jeho obyvatelům. Chceme ho mít krásné, promyšlené a upravené. Plánujeme investovat až čtyři miliardy korun do úprav veřejných prostranství. Veřejná prostranství musí být přátelská a bezbariérová, aby mohla sloužit opravdu všem – dětem, dospělým, seniorům, psům, lidem s hendikepem, rodinám s kočárkem, pro hru s míčem i relaxování s knihou… Kvalitní veřejná prostranství se mohou během dne a ročních období měnit a být stejně tak trhem jako místem procházek, koncertů a zábavy. Podpoříme zklidnění dopravy ve vybraných lokalitách, výsadbu stromů, doplnění a obnovu městského mobiliáře.

Prostředí, které nenabízí dostatek zeleně, laviček a dalších prvků (např. pro hry a volný čas), není příjemné pro pěší pohyb ani další aktivity. V souvislosti s prožitou pandemií a lockdowny se ukázalo, že je nedostatek dostatečně velkých zelených rekreačních ploch v docházkové vzdálenosti (svědčí o tom například přehlcení Krčského lesa). Lidé s omezenou pohyblivostí, senioři a rodiče s kočárky musejí překonávat řadu fyzických bariér: úzké chodníky, chybějící přechody, mimoúrovňové podchody, nadchody, schodiště apod. Ohrožení, zejména pro zranitelné skupiny obyvatel, představuje nejen silniční provoz, ale i nebezpečná zákoutí v různých částech Prahy.
Cílovým stavem jsou opravdu dostatečně velká, příjemná a zdravá (tj. zohledňující mj. klimatickou změnu), bezpečná a bezbariérová veřejná prostranství, dostatečně chráněná územním plánem, regulačními plány a Pražskými stavebními předpisy v docházkové vzdálenosti pro všechny občany Prahy. Veřejný prostor bude nabízet pestrou škálu aktivit pro všechny obyvatele Prahy. Lidé s omezenou pohyblivostí, senioři, rodiče s kočárky a děti se budou moci pohybovat po městě pohodlně a bezpečně a nebudou se cítit ohroženi silničním provozem ani kriminální činností.
 • Zpracujeme regulační plány, přednostně na transformační a rozvojová území.
 • U nových velkých projektů budeme trvat na dostatku velkých veřejných prostranstvích, a to nejen náměstí, ale i dostatečně velkých parkových, přírodních a bezplatných sportovních ploch – „nenecháme zastavět váš park“. Důsledně budeme dávat přednost výstavbě v brownfieldech.
 • Podpoříme městské části při revitalizaci veřejných prostranství.
 • I drobné veřejné plochy jsou pro nás důležité.
 • Příprava revitalizací veřejných prostranství bude důsledně veřejný proces s participací občanů.
 • Vltava není komerční pozemek, a proto výrazně omezíme zaplevelování její hladiny komerčními plovoucími provozovnami.
 • Z vltavských břehů, náplavek a nábřeží vytvoříme rekreační zónu.
 • Zelené střechy jsou fajn, ale nenahradí park na rostlém terénu, proto budeme usilovat o změnu pravidel.
 • Výrazně omezíme reklamní smog. Vybudujeme síť bezbariérových toalet, pítek.
 • Vybudujeme síť piknikových míst.
 • Kvalitní umění je nedílnou součástí veřejného prostoru, vyčleníme finanční prostředky na opravy uměleckých děl, podpoříme instalaci nových uměleckých děl nejen začínajících umělců.
 • Stromy mají být tam, kde jsou lidé, proto jich co největší množství budeme sázet v ulicích, na náměstích a na zelených prostranstvích na sídlištích.
 • Adaptace na změnu klimatu je nejnaléhavější ve středu tepelného ostrova, tj. v centru pražské kotliny a v Holešovicích, ale i rozpálená sídliště je potřeba ochladit.
 • Investoři se musí spolupodílet na kvalitním, prostorném a přátelském veřejném prostranství.
 • Zvláštní pozornost věnujeme předprostorům škol, ze kterých vybudujeme ve spolupráci s MČ a občany bezpečná místa pro děti, vhodná k setkávání.
 • Připravíme revitalizaci Staroměstského náměstí s kašnou, stromy a dostavbou radnice.
 • Připravíme revitalizace a rozšíření Růžového sadu na Petříně spojené s výstavbou pavilonu pro Slovanskou epopej.
 • Zrevidujeme celoměstský systém zeleně, společenských a sportovních ploch a navrhneme vylepšení.
 • V rozvojových a transformačních plochách budeme prosazovat dostatečně velké parky a sportovní plochy. Rozvoj není jen výstavba, ale i kvalitnější prostor pro život.
 • Ve spolupráci s městskými částmi a veřejností identifikujeme bariéry ve veřejném prostoru a budeme pracovat na jejich odstranění.
 • Spustili jsme projekt Ochladíme Prahu – vysazení milionu stromů.
 • Zpracovali jsme Pravidla pro stabilizovaná území pro MČ, např. Prahu 4.
 • Odbouráváme bariéry v MHD. Všechny autobusy DPP jsou nízkopodlažní.
 • Zprovoznili jsme bezbariérový výstup z metra na Karlově náměstí, připravuje se rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrad.
 • Rozšiřili jsme chodníky a doplnili přechody na mnoha místech s bariérovými podchody. Například na Karlově náměstí či náměstí Jiřího z Poděbrad.
 • Zachránili jsme stromořadí na Václavském náměstí.
 • Bojujeme proti vybetonování parku v Anenském trojúhelníku.

Jasný a trvale udržitelný Metropolitní plán s regulačními plány

Proces pořizování Metropolitního plánu musí být maximálně transparentní a oprávněné požadavky městských částí, spolků i občanů musí být zapracovány. Územní plán musí dávat jistotu předvídatelnosti rozvoje lokality všem zúčastněným stranám. Podpoříme vypracování regulačních plánů zpracovateli vybranými prostřednictvím soutěže. Při tvorbě plánů budeme dbát na principy participace obyvatel a úzkou spolupráci s místní samosprávou, která následně regulační plán schválí jako dokument transparentně a předvídatelně určující zastavovací podmínky lokality. Regulační plány jsou závazným územněplánovacím dokumentem, který umožňuje přiměřeně rychlou a současně ekonomicky, ekologicky a sociálně vyváženou (tj. trvale udržitelnou) výstavbu a přiměřený podíl developera a města na investicích do infrastruktury. Chybějící regulační plány jsou tím skutečným důvodem, proč v Praze trvá schvalovací proces stavby ve srovnání s ostatními evropskými státy tak dlouho.

Praha má v současnosti územní plán z roku 1999, který je průběžně měněn formou tzv. změn územního plánu, kterých je dnes již téměř deset tisíc. V roce 2006 zahájila Praha pořizování nového územního plánu, který ale v roce 2012 přerušila, protože získal 16 tisíc připomínek a začala znovu od začátku prací na modernějším, jednodušším a koncepčnějším Metropolitním plánu. Ten ale v roce 2018 získal opět 14 475 jedinečných připomínek, které byly zapracovány a na jaře 2022 byla jeho druhá verze zveřejněna a opřipomínkována veřejností.
  Praha potřebuje konečně mít svůj opravdu jasný a koncepční Metropolitní plán, jak byl správně definován jeho původní záměr v roce 2012, který respektuje principy rozvoje města krátkých vzdáleností v souvislosti s rozvojem celého polycentrického metropolitního regionu ve vazbě na Středočeský kraj a zohlední oprávněné připomínky všech účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy, ministerstev, městských částí, spolků a občanů.
  Aby mohl být Metropolitní plán jednoduchý a srozumitelný, je třeba jej na rozvojových a transformačních územích definovat podrobnější vrstvou regulačních plánů, které zaručí jejich harmonický rozvoj a transparentní projednání a schválení dle zákona. Regulační plány by měly vznikat i pro citlivá stabilizovaná území, např. pro sídliště, a umožnit tak jejich optimální revitalizaci.
  Regulační plány, které byly dosud systémově odmítány pro svou údajnou „neprojednatelnost“, jsou ve skutečnosti klíčem a jedinou správnou cestou k rychlému a transparentnímu rozvoji města. Když je budeme mít v požadovaných lhůtách dle zákona projednané, budou dále i schvalovací lhůty stavebních záměrů v řádu měsíců, stejně jako jinde v Evropě, a budou zárukou jejich po všech stránkách vyváženého a udržitelného rozvoje.
 • Dotáhneme Metropolitní plán a schválíme ho.
 • V Metropolitním plánu vymezíme aktuálně potřebné plochy pro transformační a rozvojová území, pro která musí být zpracovány regulační plány.
 • Na vybraná území vypíšeme ideové urbanistické soutěže.
 • Dle vítězných řešení zpracujeme regulační plány, které po projednání s veřejností schválíme.