V centru nebo na sídlišti musí být bezpečně

Na bezpečí v Praze se zaměříme hned z několika úhlů. Například zavedeme systém včasné intervence, který pomůže v místě bydliště každému, kdo se setká s kriminálním jednáním. Také se postaráme, aby neodcházeli ze služby záchranáři, hasiči a policisti. A posílit chceme i programy prevence kriminality. To všechno přispěje k tomu, že se budete v Praze cítit bezpečně. Ve dne v noci.

Posílení programů prevence kriminality

Vytvoříme koordinovaný „Systém včasné intervence“. Prostřednictvím podpůrného mezioborového týmu zajistíme včasnou pomoc obyvatelům všech věkových a sociálních skupin, kteří budou vystaveni kriminálnímu jednání Tento tým nabídne komplexní a nepřetržitou odbornou pomoc přímo v místě bydliště – dětem a mladistvým například v případě šikany či jiného ohrožení, dospělým v oblastech zajištění majetku, zvýšení všeobecného pocitu bezpečí, při vystavení domácímu násilí, ale také v oblasti dluhové problematiky či šikany na pracovišti. Pozornost bude zaměřena i na případy týrání svěřených osob a na podporu obětí takového týrání. Budeme se prostřednictvím osvětových kampaní snažit eliminovat hrozby spojené se sociálními médii a kyberšikanou.

  V současné době jsou mnohé příslušné instituce městských částí ve své výkonnosti značně omezeny. Nejčastěji je to v důsledku zahlcení pracovníků, neefektivity managementu, duplicitní práce, nedostatku spolupráce a nedostatečného nebo nedoplňovaného vzdělání. To má dopad na subjektivní pocit bezpečí občanů. Dále vnímáme neznalost občanů, jak samotných aktuálních problémů (např. kyberšikany), tak i jejich adekvátního řešení. Z toho často vyplývá bezradnost a strach, které podněcují vlastní izolaci a hledání jednoduchých, někdy i velmi represivních odpovědí na složité otázky prevence kriminality. Ve snaze získat pomoc se občané obracejí na policii, která ale pomoci nemůže, protože nemá v dané oblasti kompetence, nebo problematika přesahuje její odbornost. Občan se tak dále propadá do izolace.
Magistrát si bere za úkol vybudovat „systém místní intervence“ ve všech městských částech. Zároveň umožní každé městské části rozvíjet pocit bezpečí dané lokality, snižovat kriminalitu a tmelit společnost.
 • Provedeme analýzu současného stavu v každé městské části v oblastech: lidnatosti, právních deliktů a přestupků, občanské vybavenosti a množství pracovníků v oblasti prevence kriminality.
 • Podpoříme opatření přispívající k pocitu bezpečí všech občanů, např. osvětové procházky problematickou lokalitou.
 • Budeme požadovat odborné vyjádření ke stavebním záměrům, např. cesty od zastávky k obytným budovám apod.
 • Podpoříme městské část při sestavováníní „systému místní intervence“.
 • Podpoříme pořízení softwaru a zaškolení členů týmu „systému místní intervence“.
 • Podpoříme participační setkání nad aktuálními tématy prevence kriminality.
 • Iniciujeme pořádání úvodní a poté pravidelných půlročních konferencí všech městských částí zaměřených na aktuální problémy, zkušenosti a jejich dobré řešení.
 • Zajistíme transparentnost využití veřejných prostředků pro projekty prevence kriminality.

Podpora složek integrovaného záchranného systému

Zajistíme, aby pracovní podmínky a finanční ohodnocení záchranářů, hasičů, policistů a strážníků byly motivující, a zamezilo se tak jejich odlivu. Budeme pokračovat v navyšování počtu služebních bytů pro pracovníky složek IZS v přímém výkonu služby a budeme pro ně hledat další zajímavé benefity. Vytvoříme psychologické a právní pracoviště s odborníky, kteří budou vystupovat vždy v zájmu zaměstnance při řešení krizových situací. Umožníme profesionálům, kteří již nebudou moci pracovat v přímém výkonu služby, aby mohli své znalosti dále uplatnit v práci pro hl. m. Prahu, například v systému včasné intervence.

Nedostatečná koncepce podpory složek IZS, zejména Zdravotnické záchranné služby a městské policie jako složek hl. m. Prahy, ze strany města.
Podpoříme sociální a pracovní podmínky pro pracovníky, kteří chrání naše bezpečí, životy, zdraví a majetek.
 • Dokončíme vybudování moderního operačního střediska a řízení Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na Proseku.
 • Vybudujeme moderní operační středisko řízení pražské městské policie.
 • Zmodernizujeme výjezdová místa záchranné služby a služebny městské policie a vybudujeme nové.
 • Ve spolupráci se státem budeme modernizovat služebny Policie ČR a stanice hasičů, které jsou v majetku hl. m. Prahy.
 • S pomocí ekonomických a právních instrumentů vytvoříme podmínky pro odpovídající finanční ohodnocení práce a zajímavé benefity pro pracovníky IZS.
 • Vytvoříme systém dalšího profesního vzdělávání, kde se využije maximum odbornosti a znalosti zaměstnanců v rámci změny pracovního místa u orgánů a organizací hl. m. Prahy.
 • Vytvoříme psychologické a právní pracoviště s odborníky, kteří budou vždy nápomocni zaměstnancům při řešení krizových pracovních a v některých případech též i osobních situací.
 • Vybudujeme soustavu služebních bytů jako benefit pro nedostatkové profese.
 • Započali jsme projekt výstavby operačního střediska záchranné služby. Provedli jsme směnu pozemků na Jižním Městě pro vybudování základny záchranné služby a připravuje se stavební dokumentace.
 • Částečně byly rekonstruovány prostory policie, záchranné služby a městské policie.

Městský kamerový systém

Městský kamerový systém je důležitým nástrojem pro dohled nad bezpečností. Zároveň ale přináší riziko nepřiměřeného zásahu do soukromí jednotlivce. S rozšířením stanovišť kamerového systému budeme i nadále souhlasit pouze v jasně odůvodněných případech a jen v nezbytně nutné míře. Naprosto odmítáme využívání funkcí automatizovaného rozpoznávání osob, neopodstatněné sledování pohybu konkrétních osob a vytváření profilů chování. Každé stanoviště kamer musí být řádně odůvodněno a jeho efektivita musí být pravidelně vyhodnocována. Stávající stanoviště, která nemají doložitelný vliv na snížení kriminality, budou zrušena. Práce policistů musí být opřena o znalosti okrsku, jeho obyvatel a komunit, protože jedině tak lze získat důvěru a respekt místních obyvatel a předcházet nadměrnému prověřování bez zjevného důvodu.

Rozšiřování kamerového systému o nová stanoviště dnes probíhá bez kvalitního odůvodnění a bez průběžného vyhodnocování účinnosti. Kamery přitom z povahy své funkce zasahují do soukromí všem občanům, kteří se v jejich blízkosti pohybují. Proto musí být zaveden mechanismus vyhodnocení dopadu stanoviště na kriminalitu v lokalitě. Nová stanoviště tak budou vznikat jen tam, kde je zásah do soukromí občana vyvážen omezením kriminality, a pokud stanoviště očekávání nenaplní, musí být zrušeno. Zároveň není žádoucí zavádět rozpoznávání obličejů a další funkce tohoto typu. Ty totiž výrazně narušují soukromí, bezpečí dat nelze stoprocentně zaručit a přínos těchto funkcí je více než diskutabilní.
Žádosti o nová stanoviště jsou doprovázeny dopadovou analýzou. Stávající stanoviště jsou průběžně vyhodnocována dle stejných kritérií a ta neefektivní rušena. Nástroje využívající umělou inteligenci a neuronové sítě k identifikaci jednotlivců a sledováníjejich pohybu po městě nejsou zaváděny.
 • Na základě dat o využití jednotlivých kamer zapojených do městského kamerového systému budeme vyhodnocovat jejich efektivitu.
 • Zrušíme kamery, jejichž efektivita není prokázána, a toto vyhodnocení zavedeme jako standardní proces.
 • Místa, na kterých se kamery vyskytují, budou označena.
 • Využití nástrojů zasahujících do soukromí občanů podrobíme kontrole veřejnosti.
 • Budeme usilovat o přesunutí strážníků od monitorů kamer do ulic.
 • Budeme klást důraz na to, aby strážníci znali svou přiřazenou lokalitu a její obyvatele a byli pomocnou rukou při řešení bezpečnostních problémů v těchto lokalitách.
 • Zabránili jsme zavedení nástroje pro rozpoznávání obličejů do městského kamerového systému.
 • Převedli jsme městský kamerový systém do správy pod městskou firmu.

Prevence rizikových závislostí

Podpoříme snižování rizik souvisejících s drogovými a dalšími závislostmi. Prosadíme strategie v oblasti pomoci a celopražskou koordinaci aktivit napříč resorty. Je nezbytný koordinovaný přístup k řešení závislostí a k poskytování potřebných služeb. Nastavíme programy minimalizujícím společenské a zdravotní dopady závislostí (harm reduction programs) a činnost přidružených sociálních a zdravotních služeb. Podpoříme vznik a zachování kontaktních center, wet center, programů pro eliminaci zdravotních rizik pro závislé uživatele drog aplikovaných injekčně.

Negativní jevy, které souvisí s rizikovým návykovým chováním, snižují kvalitu života v dané lokalitě. Většina negativních sociálních důsledků není způsobena typem drogy, ale jejím právním postavením. Alkohol má jednoznačně horší sociální dopady než nelegální návykové látky. Pod jeho vlivem je spácháno nejvíce násilných trestných činů. Chybí (vertikální a horizontální) koordinace protidrogové politiky a stabilní financování. Většina lidí, kteří užívají psychoaktivní látky destruktivním způsobem, prošla traumatizujícími zkušenostmi. To vše činí z problematiky návykového chování složité téma, jehož negativní jevy nelze vyřešit prostými plošnými zákazy a tvrdými represemi. Taková řešení jsou nákladná a nefungují a je potřeba je nahradit modernějším přístupem.
Politika Prahy pro oblast návykového chování a s ním spojených jevů využívá systémový přístup k prevenci užívání návykových látek, opírá se o širokou a propojenou síť pomoci a efektivně provázané zdravotní a sociální služby a o funkční a moderní školskou primární prevenci.
 • Budeme prosazovat provázaný přístup k závislostem a potřebným službám.
 • Navážeme aktivní komunikaci s odpovědnými osobami na úrovni státu a budeme aktivně pracovat na provazbě všech důležitých aktérů.
 • V souladu s nejlepší praxí se zasadíme o větší podporu harm reduction programů a přidružených sociálních a zdravotních služeb, například tam, kde je to potřeba, podpoříme vznik či zachování.
  • kontaktních center,
  • center substituční léčby (např. i wet centra pro uživatele alkoholu),
  • výměnných programů pro injekční uživatele,
  • ambulantních adiktologických služeb,
  • boxů na použité stříkačky,
  • systémů bydlení s podporou,
  • programů pro snazší návrat do společnosti.
 • Zasadíme se o podporu a revizi školské primární prevence. Na obcemi zřizovaných školách podpoříme posílení a revizi programů primární prevence a také podporu školních metodiků prevence. Budeme dbát na zvýšení informovanosti před prvním kontaktem s potenciálně rizikovými faktory a vytváření stabilního prostředí s dostatkem plnohodnotných podnětů a mezilidských vztahů. Zejména se jedná o podporu zdravého životního stylu, atraktivních volnočasových aktivit a vytváření zdravých vztahů v rodině i komunitě.
 • Podporujeme neziskovky pracující v terénu.
 • Podporujeme granty a dotacemi primární prevenci.
 • Podpořili jsme usnesení ZHMP k rozšíření sítě kontaktních center.