Povolební strategie 2022

1. Preambule

Piráti brzy dokončí první čtyři roky ve vedení hlavního města Prahy a do voleb v roce 2022 jdou s jasnou vizí, jak pokračovat v započaté práci pro Pražany. V roce 2018 se metropole díky voličské podpoře ocitla na prahu změny. Ta ale nenastane přes noc. Správné věci totiž vyžadují čas, a hlavně hodně úsilí. Za čtyři roky jsme dosáhli nebývalého rozvoje našeho města a v tom chceme následující 4 roky pokračovat.

Nedávné události ukázaly, že v Praze není žádná jiná strana, která by na sobě neměla stín korupční kauzy. Piráti v tom prostě nejedou a korupční chapadla z dopravního podniku ani odjinud na magistrát nedosáhla. Naše protikorupční opatření nastavená na radnici se ukázala jako funkční, protože zakázek magistrátu se kauza netýká. Sami jdeme vzorem, i proto Piráti před každými volbami připravují tuto tzv. povolební strategii, kde si sami sobě stanoví jasná a transparentní pravidla, jak budou postupovat v rámci potenciálního formování nové koalice a v rámci vyjednávání programu nové koalice i obsazení jednotlivých postů. Jsme jediná strana, která takto otevřeně deklaruje svůj postup, určuje vyjednavače a priority při vyjednávání, nechceme žádné zákulisní kšefty a osobní handly o místa či vliv ve firmách, chceme transparentní a jednoznačné rozdělení gescí, pravomocí a odpovědnosti. Touto strategií dáváme jasný vzkaz našim voličům, kterým otevřeným způsobem říkáme, co od nás mohou očekávat. Zároveň končící funkční období ukázalo, že na těchto pravidlech musíme v nejvyšší možné míře trvat i ve vztahu k případným koaličním partnerům nebo vůči Radě z opozice. Budeme usilovat o posílení veřejného dohledu nad jednotlivými gescemi a firmami v majetku HMP. Jasně v této strategii deklarujeme, že nepodpoříme svými hlasy kroky, které by byly v přímém rozporu s těmito záměry. Posilování veřejného dohledu je nejen tím, co od nás voliči na prvním místě očekávají, zavírá také dveře magistrátu korupci a organizovanému zločinu.

Na úvod deklarujeme, že každý pirátský zastupitel se bude především řídit:

2. Hlavní cíle Pirátů v Praze a podmínky účasti na Radě města

Naším cílem je vyjednávat samostatně o koalici z takové pozice, abychom mohli navázat na pozitivní práci pro Pražany, kterou jsme v Praze v koalici 4 roky vykonali.

Chceme se podílet na správě města s kompetentními lidmi a s demokratickými stranami. Za 4 roky v koalici jsme prokázali, že známe řešení problémů Prahy, Prahu řídíme s čistým štítem a máme především máme odvahu řídit Prahu správně.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady HMP s cílem dostat maximum našich priorit do programu koalice. Zároveň v zájmu zajištění možnosti skutečného plnění našich priorit pohlídáme, aby programové prohlášení obsahovalo nejen základní programové teze, ale i návrhy opatření, která jsme formulovali v našem programu. Nelpíme ale za každou cenu na zisku funkcí. Jsme připraveni se zhostit i role kritické, ale konstruktivní opozice. Programové priority budeme prosazovat dle témat schváleného programu, který krajské fórum schválilo 26. dubna 2022 zde.

Budeme jednat se všemi ostatními politickými stranami. Naše podpora libovolné Rady je podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií, včetně za korupci trestně stíhaných či již odsouzených osob. Nepodpoříme Radu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM, SPD či jim podobných subjektů. Totéž se týká lidí, kteří se na činech nedemokratického režimu osobně podíleli, spolupracovali s jeho složkami nebo se k postojům rozporujícím základy demokracie a právního státu veřejně hlásí.

Výběr radních a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (uzavření koaliční smlouvy, tolerance menšinové rady, …) podléhají souhlasu Krajského fóra Pirátů v Praze, které má poslední slovo.

3. Jak se chováme, co děláme před volbami, po nich a po schválení strategie

Po schválení této strategie ustanovíme oficiálně vyjednávací tým ve složení lídra kandidátky, dvojky kandidátky a nominanta PKS (Předsednictvo krajského sdružení). Tento tým může po konzultaci s Klubem a PKS do svých řad jmenovat dočasně i další vyjednavače dle uvážení. Vyjednávací tým se při svém jednání řídí tradičními pirátskými zásadami týmové spolupráce.

Tento vyjednávací tým, v úzké spolupráci s PKS a s čelem kandidátky (čelo je definováno jako místa 1-13 kandidujících) (a po volbách již se zvoleným Zastupitelským klubem) určí strategii vyjednávání, resp. analyzuje programové priority kandidujících stran ve snaze najít společné předběžné programové shody, může se také sejít s ostatními politickými subjekty před volbami, za účelem předběžného zjištění jejich programových priorit a koaličních preferencí.

Vyjednávací tým oznámí všem dle této strategie relevantním konkurenčním subjektům své složení a tuto strategii tak, aby postup ve veškerých jednáních byl zcela transparentní a ostatní politické subjekty věděli, na koho se obracet.

Vyjednávací tým může zřizovat subtýmy pro jednotlivé oblasti (doprava, územní rozvoj, sociální věci, kultura a další) za účasti dalších členů, krajského fóra či odborníků, vždy však za účasti jednoho člena hlavního vyjednávacího týmu, aby se udržovat celkový přehled o projednávaných a vyjednaných záležitostech.

3.1. Během voleb

  • Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu.
  • Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Lídr kandidátky a členové vyjednávacího týmu můžou nezávazně komunikovat s ostatními politickými subjekty nebo s médii adekvátně k situaci.

3.2. Hned po volbách

  • Sejdeme se hned v neděli jako nově zvolený klub zastupitelů a zvolíme jeho předsedu. Klub se hned následně setká s celým vyjednávacím týmem a určí na základě výsledků voleb společně strategii prvních kroků pro vyjednávání.
  • Vyjednávání vede lídr kandidátky nebo vyjednávacím týmem pověřený člen vyjednávacího týmu. Vyjednávací tým jedná jednotně, rozhoduje kolektivně. Informace o postupu vyjednávacího týmu jsou zasílány na vědomí klubu a Krajskému fóru jako celku. Lídr a jím pověření spolupracovníci z Krajského mediálního týmu a volebního štábu má na starosti také hlavní mediální výstupy z jednání.
  • Po projednání výsledku vyjednávání s klubem a krajským předsednictvem bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně známých personálií) do referenda na jednání Krajského fóra. Pokud je schválena koaliční smlouva, má program koalice, schválený krajským fórem, přednost před volebním programem tam, kde jsou v rozporu

4. Vztah klubu k Radě

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi subjekty, které budou v zastupitelstvu. Zde uvádíme různé scénáře spolupráce s ostatními stranami:

4.1. Vítězství ve volbách

Na primátora nominujeme lídra kandidátky. Budeme v jednáních postupovat odpovědně k voličům a Pirátské straně. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené zastupitele, důvěryhodnost, vystupování v kampani, historickou zkušenost a celostátní politický kontext.

4.2. Účast na radě

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v Radě s cílem prosadit maximum našeho programu. Klub či Krajské fórum mohou radního žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě předseda klubu v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového radního a výměnu na dané pozici dle našich programových priorit.

4.3 Tolerance menšinové Rady

Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům.

4.4 Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí Rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program a pravidla transparence, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Jako opoziční strana si budeme požadovat předsedání kontrolnímu výboru. Naše opozice bude konstruktivní a motivovaná veřejným zájmem. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu.

5. Souběh funkcí a obsazování dozorčích rad

Naši zastupitelé kandidující zároveň na městské části se zavazují, že budou vykonávat max. 1 uvolněnou funkci a řídí se celostátním Všeobecným kodexem veřejného zastupitele.

V případě vstupu do koalice budeme usilovat o to, aby dozorčí rady městských firem byly obsazovány koaličními stranami podle poměrného klíče. Poměr se aplikuje na souhrn všech obsazovaných míst a obsazení konkrétních pozic je na dohodě zastupitelských klubů. Preferujeme, aby své odborné zástupce ve vybraných dozorčích radách měla i opozice pro plnění kontrolní role, nikoliv jako politický handl.

Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do Rady a dalších funkcí (dozorčích rad i úřednických pozic) byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby pro kvalitní správu města.

Do koaliční smlouvy budeme prosazovat mechanismus pro odmítnutí kandidátů, kteří by byli v dlouhodobém střetu zájmů, tedy takovém, který nelze vyřešit do 3 měsíců od jmenování. Nebudeme vnucovat jiným stranám naše principy otevřených a transparentních nominací, ale v případě jejich zájmu jim poskytneme pomoc a know-how k jejich uspořádání. Sami se přiměřeně řídíme naším doporučujícím manuálem pro transparentní výběrová řízení a doporučeními personálního odboru.

6. Vnitřní poměry klubu

Klub zastupitelů Pirátů tvoří všichni zvolení zastupitelé. Každý zastupitel se řídí schváleným kodexem, volebním programem a jedná v souladu s touto strategií. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na Zastupitelstvu.

Po sestavení rady si členové klubu rozdělí agendy do své působnosti tak, aby byly pokryty všechny oblasti. Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů a požadavky na předjednání návrhů v gesčních týmech.

Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, klub konzultuje otázky s Krajskými expertními týmy (KETy), Krajským předsednictvem, Krajským fórem nebo konkrétním místním sdružením, pokud jde o problém týkající se určitého místa. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat.

Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup. Každý pracovník, kterého vybírá klub nebo zastupitel, musí projít společnou částí výběrového řízení, kterou organizuje klub a kde se ověřují základní předpoklady. Zastupitel Pirátů z principu nevybírá své rodinné příslušníky a partnery.

Označení hlasování za tzv. zásadní hlasování musí být přijato minimálně 2/3 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice. V takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat na jednání zastupitelstva jednotně. Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

6.1. Vztah klubu k Pirátské straně

  • Úspěch v komunálních volbách nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany, náboru nových členů a bude celkovou vzpruhou pro další volby po celé republice. Praha také svým významem posílí pozici Pirátů v celostátní politice. Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem a stranou a o koordinaci pirátské politiky na různých úrovních, od místní po vládní.
  • Krajské fórum vždy schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu a rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce v Radě.
  • Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a Krajské fórum o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li Krajské fórum něco jiného, je klub vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb, případně přijatou koaliční smlouvou, která program nahrazuje tam, kde jsou v rozporu. Jednání klubu o projednávaných tiscích jsou členům a registrovaným příznivcům zpravidla přístupná.
  • Předsednictvo krajského sdružení navrhne model odměňování neuvolněných zastupitelů z krajského rozpočtu dle výsledku voleb, koaličního vyjednávání a finančních možností strany.

6.2. Vztah klubu k senátorům a poslancům

  • Piráti se snaží svou práci v politice maximálně sjednocovat. Klub bude usilovat o těsnou a oboustrannou komunikaci se senátním, poslaneckým a vládním týmem Pirátů a to zejména v případech využití zákonodárné iniciativy magistrátu a nebo připomínkování zákonů týkajících se komunální úrovně.

7. Závěrem

Tento dokument je součástí volebního programu a kandidáti se svou kandidaturou zavazují k jeho dodržení. Lze jej změnit pouze se souhlasem Krajského fóra tzv. zásadním rozhodnutím, které upravuje Volební řád a JdŘ CF - tedy 3/5 (60%) hlasujících.