Podpoříme všechny rodiny

Budeme respektovat různorodost obyvatel města. Proto podpoříme všechny rodiny, ty vlastní i ty náhradní, bez ohledu na sexuální orientaci jejich členů nebo sociální status. A každému umožníme zapojit se do nejrůznějších sousedských aktivit, komunitních center nebo akcí pro děti. A pokud se někdo dostane do nelehké sociální situace, vždy bude mít kam se obrátit. Každý problém musí mít řešení.

Podpora rozvoje komunit

Je nezbytné, aby město dbalo na důstojnost svých obyvatel, respektovalo jejich různorodost a podporovalo je v rozvoji jejich zapojení do života komunity v místě jejich bydliště. Systémově podpoříme komunitní a sousedské aktivity, mateřská a rodinná centra, volnočasové činnosti pro děti všech věkových kategorií a sociálních skupin. Kvalitní mezilidské vztahy a mezigenerační vazby, společné vytváření veřejného prostoru a možnost podílet se aktivně na životě v komunitě a v sousedství vede ke zvyšování pocitu sounáležitosti s městem a je dobrým předpokladem pro zvládnutí výzev, jako je probíhající uprchlická krize vyvolaná válkou na Ukrajině.

  Nedostatek možností setkávání a komunikace představuje bariéru v rozvoji komunity, sociálních a mezigeneračních vztahů. Chceme podpořit vznik a rozvoj různých typů komunitních center. Komunitní centrum je veřejné místo, kde se členové komunity scházejí k aktivitám dle vlastní volby, představuje prostor pro sociální podporu členů, jejich skupinové aktivity, sdílení a poskytování informací jak pro určitou skupinu (mládež, seniory, rodiče...), tak i pro širokou veřejnost. Centra jsou vytvářena pro konkrétní skupiny (komunity), které něco společného sdílí. Představují ideální prostor pro pořádání akcí (narozeniny, svatby apod.), poskytují zázemí pro různé aktivity od her po tvoření (herna, šicí stroj, dílna). Pro obyvatele města je důležité vnímat, že mohou reálně něco ve svém sousedství změnit, uspořádat, pěstovat, kontinuálně vytvářet. Pocit sounáležitosti s městem znamená přechod z diskursu „co bych chtěl od města“ do diskursu „jak můžu s ostatními město užívat“.
  Město sousedů, kteří si pomáhají, kde sousedské a komunitní vztahy nepředstavují prázdný pojem. Podpora kvalitních mezilidských vztahů a mezigeneračních vazeb představuje účinnou prevenci diskriminace a sociálního vyloučení.
 • Podpoříme komunitní a sousedské aktivity, mateřská a rodinná centra, volnočasovou činnost dětí všech věkových kategorií a sociálních skupin.
 • Budeme podporovat služby, které přispívají k mezigeneračnímu soužití, například výstavbu společných zařízení pro seniory a děti.
 • Nabídneme program pro koncepční zakládání nábytkových a zařizovacích bank.
 • Budeme důsledně hlídat bezbariérovou dostupnost úřadů, obchodů, služeb, veřejných toalet, zdravotnických zařízení, kulturních akcí a památek, tedy kontrolu a aplikaci „bezbariérové legislativy“ (vyhl. 398/2009 Sb.). Zasadíme se o praktické využívání principu univerzálního designu, tj. řešení pro všechny.
 • Podpoříme novativní možnosti péče v komunitě včetně rozvoje dobrovolnictví a organizované sousedské výpomoci.
 • Vypíšeme grantovou výzvu pro spolky a další právnické osoby na podporu zakládání a rozvoje komunitních center. Podpoříme kvalitní služby a vznik nových, tak kde nejsou. Podpořeny budou například tyto aktivity: mateřská a rodičovská centra, volnočasová centra pro děti a mládež, kluby seniorů, komunitní zahrady, komunitní dílny, materiálové, potravinové banky a šatníky, re-use centra, nízkonákladové tvořivé, klubovny a komunitní obýváky.
 • Byla založena nábytková banka.
 • V lokalitě Trojdomí Šolínova vzniká komunitní centrum služeb, které bude posilovat mezigenerační soudržnost a sociální začlenění seniorů.
 • Podporujeme vznik komunitních zahrad, příkladem je spolek pro udržitelný rozvoj MetroFarm na Císařském ostrov či,projekt JinoFarm, který obhospodařuje propachtované pozemky v Jinonicích.

Sociální služby pro osoby potřebující péči

Každý se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc či podporu druhých, ať už se to týká jeho samotného, nebo někoho z jeho blízkých. Chceme, aby lidé měli jistotu, že se mají kam obrátit a že se jim dostane podpory, jakou potřebují. Prioritou bude rozvoj komunitní a terénní péče především v domácím prostředí, včetně všestranné podpory rodinných pečujících. Péče v pobytových zařízeních musí splňovat vysoké standardy, aby tyto domovy byly lidské, přívětivé a respektovaly lidská práva a osobní důstojnost svých obyvatel. Využijeme možnosti nových technologií 21. století, které usnadní mimo jiné komunikaci klientů s jejich blízkými a práci sociálních pracovníků v náročných situacích. Budeme dále rozvíjet systém služeb sociální prevence pro lidi bez domova i lidi ohrožené závislostmi.

Podpora rodiny

Budeme podporovat všechny rodiny, které pro své členy představují jistotu péče, respektu a vzájemné podpory – rodiny vlastní i náhradní, s libovolným počtem dětí a bez ohledu na sexuální orientaci jejich členů nebo sociální status. Podpoříme ohrožené rodiny a rodiny v krizi ve zvládání náročných životních období a situací. Odmítáme domácí násilí v jakékoliv formě a podobě. Maximálně podpoříme pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat v ústavu. Podpoříme rodiny, které pečují o svého hendikepovaného či nemocného člena – je to nejlepší a zároveň nejefektivnější způsob, jak se postarat o ty, kdo to potřebují.

 • Dobře nastavená, koordinovaná a dostupná podpora rodinám (v jakékoliv fázi životního cyklu) významně šetří náklady, které jinak nese celá společnost. Poskytnutí prostředků například na zajištění dostupného bydlení může pomoci předejít problémům se školní úspěšnosti dětí nebo s jejich zdravím a budoucím, někdy i násobně vyšším nákladům na jiné sociální programy. Díky dostatečné podpoře mohou lidé se zdravotním postižením žít ve svých domovech, podpora pečujících osob je prevencí jejich vyhoření či narušení rodinných vztahů.
 • Programy na podporu rodičovských kompetencí jako je třeba Program pozitivního rodičovství, dokládají už 35 let ve třiceti státech světa, že podpora rodičovství – jako součást služeb obcí/státu – je jednou z nejefektivnějších forem prevence.
 • Praha, i přes své dobré zasíťování službami, stále postrádá dostatečnou kapacitu služeb v řadě klíčových oblastí jako jsou poradenské terapeutické aktivity pro rodiny v krizi, prevence patologických vztahů v rodině, prevence násilí (dlouhé čekací doby, malá kapacita), dostatečné kapacity pro předškolní děti - dětské skupiny, mateřské školky, jesle (v roce 2020 bylo odmítnuto 9681 žádostí v mateřských školkách), odlehčovací služby, zejména pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením či seniory (v Praze je 156 000 pečujících), dostatečné kapacity i provozní dobu družin (tak aby pokrývaly pracovní dobu rodičů) či prázdninové programy pro děti (cenově dostupné příměstské tábory, letní družiny).
 • Současně platí, že kvalitní a dlouhodobé předškolní vzdělávání významně zvyšuje školní úspěšnost. Na území Prahy ale kapacity dlouhodobě zaostávají za poptávkou.
 • Rodiny, které by předškolní vzdělávání potřebovaly nejvíce, tak často přicházejí až v povinném předškolním roce, což nestačí a vede to k odkladům školní docházky či ke školní neúspěšnosti. Celkově lze tedy říci, že investice do včasné podpory rodičů a dětí se vrátí státu čtyřnásobně (podle mezinárodních dlouhodobých studií až devítinásobně. V neposlední řadě stojí za zmínku, že umístění dětí v předškolním zařízení snižuje sociální izolaci rodičů, viz dopady na duševní zdraví během pandemie. To vše a mnohé další vyžaduje koordinaci na úrovni MHMP s využitím dostupných dat a sledováním demografického vývoje.
  Všechny rodiny mají v Praze dostatečnou podporu. Podpora a pomoc jsou dostupné, o možnostech mají rodiny dostatek informací.
 • Navýšíme dotace na prevenci ohrožení a rozpadu rodin; terapie, manželské, vztahové a výchovné poradenství, práce s agresory či s traumatizovanými dětmi se musí stát dostupnou službou.
 • Zasadíme se o transformaci služeb pro ohrožené rodiny a děti, posílíme kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšíme systém výběru a přípravy pěstounů a zprostředkování náhradní rodinné péče tak, aby maximálně reflektoval potřeby dětí a rodin a současně minimalizoval administrativu.
 • Zajistíme systém kvalitních služeb péče o děti s dostatečnou kapacitou; veřejný systém mateřských škol a jeslí bude doplněný o alternativní formy jako dětské skupiny, lesní školky apod.
 • Podpoříme kurzy pozitivního rodičovství, pomůžeme rodičům překonat nevhodné zvyky v oblasti používání fyzických trestů.
 • Rodinná politika na území hl. m. Prahy vyžaduje cílenou koordinaci, kterou je myšleno – spolupráce s jednotlivými městskými částmi, spolupráce resortů a různých aktérů (městské části, policie, úřady práce, lékaři, sociální služby, školství) – viz příklad projektu Signály na Mostecku, využití a zpětně i učení se z dat a analýz, které mají jednotlivé MČ i Praha k dispozici a úprava dotačních programů, spolupráce s akademickou sférou – zavádění přístupů založených na faktech, využití společenskovědních poznatků, metodická podpora, zavádění metod, které jsou funkční a levné a jejich následné šíření na městské části, např. Rodinné konference, které v zahraničí a v pilotních projektech i u nás realizují poučení laici, zajištění péče o mladší školní děti v době prázdnin, finančně dostupné aktivity pro rodiny a děti, poradenství pro rodiny a preventivní programy do škol.
 • Naformulovali jsme základní směry prorodinné politiky MHMP 2021–2022.
 • Zahájili jsme proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb na jednotlivých MČ a MHMP.
 • Zpracováváme sociodemografické studie jednotlivých MČ.