Piráti: Vědeckotechnický park je pro Prahu důležitý z hlediska rozvoje inovací ve městě

Piráti: Vědeckotechnický park je pro Prahu důležitý z hlediska rozvoje inovací ve městě

Důležitou součástí pirátského volebního programu jsou věda, výzkum a inovace. Za vůbec nejvýznamnější projekt v tomto segmentu považujeme vznik Vědeckotechnického parku, který dosud hlavnímu městu chybí. Piráti mají vytipovaných několik lokalit, kde by toto žádané místo pro setkávání lidí z akademické sféry, byznysu a se zázemím pro vědeckou činnost mohlo vniknout. Zdroje na výstavbu tohoto centra budou zajištěny převážně z evropských prostředků, které Praha získá v roce 2023. Hlavní město je v posledním roce také velmi úspěšné při realizaci mezinárodních projektů ve spolupráci s dalšími evropskými městy, v nichž plánují Piráti po volbách pokračovat.

Praha je motorem české ekonomiky, který vytváří více než čtvrtinu hrubého domácího produktu, přičemž přes 80 % generuje sektor služeb. Hlavní město je sídlem 27 vysokých škol, z toho 8 veřejných a 1 státní, kde loni studovalo téměř 40 % ze všech vysokoškoláků v ČR. Více než polovina cizinců studujících v Česku si vybírá Prahu, která dlouhodobě usiluje o obraz multikulturního a k cizincům přátelského města. Hlavní město vede i v počtu podnikatelů - přes 22 % českých ekonomických subjektů sídlí v Praze a na rozdíl od regionů jsou zde více zastoupeny malé a střední podniky, které významně přispívají k rozvoji inovací. Je také regionem s nejvyšší koncentrací vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří přihlašují nejvyšší počet patentů. Začínající podnikatelé se zde mohou hlásit o podporu z národních i regionálních zdrojů a k dispozici je jim široká paleta inkubačních a akceleračních programů, ať již veřejných, privátních nebo univerzitních.

“Praze by bezesporu slušel vlastní vědeckotechnický park. Ten na jedné neutrální půdě propojí nadějné vysokoškolské studenty, startupy i vědeckou obec. Na tento záměr přesměrujeme peníze z evropských fondů, které se nám vrátí z programu COVID Praha, kde pomohly pražským podnikatelům v úvěrových zárukách. Už teď finance z evropských fondů efektivně využíváme na konkrétní projekty v městské společnosti Operátor ICT, při aktivitách spolku prg.ai, v Pražském inovačním institutu nebo Pražském podnikatelském a inovačním centru,” říká, Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Mohlo by se zdát, že Praha má v ekonomické oblasti skvěle našlápnuto a i s ohledem na vysokou úroveň mezd a celkovou rozvinutost regionu, který se dlouhodobě řadí mezi 10 nejbohatších v rámci EU, zde vše funguje na výbornou. Bohužel je zde celá řada faktorů, které Praze brání v tom, aby byla ještě úspěšnější a i v dlouhodobém horizontu zvládla čelit konkurenci zahraničních měst, a to jak z pohledu lákání talentovaných pracovníků, tak také investic nebo nových vědeckých a výzkumných projektů. Odborníci vidí pražské inovační prostředí jako roztříštěné a nejednotné. Vnímají nízkou míru spolupráce mezi veřejnou sférou, výzkumníky a podnikateli. Inovační firmy sídlící v Praze jsou častěji v pozici následovatelů či adoptérů cizích technologií, nikoli technologickými lídry. Negativně je hodnocena kvalita a úroveň přípravy absolventů VŠ s ohledem na rigidní výukové metody, přičemž mezi studenty jen malá část zvažuje vydat se do budoucna cestou vlastního podnikání. V neposlední řadě Praha ve srovnání s jinými evropskými městy zaostává také v míře komercializace a internacionalizace vědeckých a výzkumných aktivit, kde chybí také významnější mezioborová spolupráce.

Expertní panel, který během jara mapoval potenciál a příležitosti ekonomického rozvoje, identifikoval tři oblasti podpory inovací, na které by se Praha měla prioritně zaměřit. Vedle vytvoření nabídky nových finančních nástrojů pro startupy je to podpora mezinárodní spolupráce a zejména pak výstavba nové fyzické inovační infrastruktury. Proto se Piráti rozhodli mezi své priority zařadit založení a vybudování vlastního vědeckotechnického parku (VTP). Jedná se o koncept, který se osvědčil v jiných českých městech (Brno - JIC, Ostrava - MSIC) i v zahraničí.

“V pražském provedení by měl nabídnout zejména prostory pro mezioborové setkávání, kanceláře pro startupy, inovativní firmy a oborové neziskové organizace, inkubační, akcelerační a mentoringové služby, program vzdělávání a workshopů v oblasti podnikání a také specializované laboratorní a výukové prostory. Pro zajištění udržitelného fungování počítáme s vytvořením silného produkčního týmu, který bude také komunikovat s partnery, lákat zahraniční talenty a vyhledávat příležitosti pro realizaci grantových a evropských projektů,” popsal rozsah agendy VTP Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City.

Úspěšné vybudování a provoz VTP je podmíněné ochotou ke spolupráci na straně všech aktérů lokálního inovačního ekosystému. Na projektu by vedle agentury CzechInvest a Českého vysokého učení technického, s nimiž je idea průběžně konzultována, měla s hlavním městem spolupracovat také Univerzita Karlova, další pražské výzkumné vysoké školy a samozřejmě také soukromý sektor, který je důležitým partnerem v oblasti komercializace výstupů a zajištění rizikového financování startupů. Záměrem Pirátů je oslovit co nejširší spektrum aktérů prostřednictvím Pražské inovační rady a tzv. oborových inovačních platforem, které fungují v rámci projektu Prague Smart Accelerator. S ohledem na dlouhodobé profilování Prahy jako lídra v oblasti vědy a výzkumu v oborech umělé inteligence, biotechnologií, kosmických technologií a kulturních a kreativních oborů by se první partnerství měla rodit v těchto disciplínách a na jejich pomezí.

Důležitá je také otázka umístění a fázování rozvoje VTP. Ze zvažovaných lokalit na Strahově, v Letňanech, na Výstavišti a v Ruzyni se v tuto chvíli jako nejvhodnější jeví oblast Strahova v prostorech tribun Velkého strahovského stadionu, který je možné postupně rekonstruovat a upravit podle aktuálních potřeb a finančních možností města. Stadion se nachází v centrální části města v bezprostředním sousedství kolejí ČVUT s kapacitou 4700 lůžek, v příštích letech k němu povede nová tramvajová a trolejbusová trať, jež ho propojí s metrem Dejvická a s centrem města, později také s kampusem ČZU v Suchdole.

“Věříme, že tyto ingredience pomohou kolem VTP vybudovat nadšenou komunitu podporovatelů a pravidelných návštěvníků a pražský inovační ekosystém tak konečně najde přirozené místo pro setkávání, vědu a výzkum a vytváření nových projektů evropské úrovně. Myslíme také na budoucí talenty, a proto plánujeme v rámci doprovodných aktivit zřídit i zájmové kroužky pro děti a mládež a v co nejširší míře zpřístupnit laboratoře mladým vědcům,” dodává Jaromír Beránek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články