Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi

29. 09. 2015
Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi

Předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Jakub Michálek dnes představil první díl analýzy kauzy Opencard. V téměř 40 stránkové analýze se podrobně zabýval počátkem projektu Opencard, tj. schválením projektu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a dále veřejnou zakázkou na servisní kartové centrum schválenou Radou Pavla Béma. Tato témata zvolil kvůli tomu, že během 8 měsíců uplyne absolutní lhůty promlčení občanskoprávních nároků.

Piráti v analýze zjistili, že Pavel Bém s Petrem Hulinským v roce 2006 uvedli Zastupitelstvo v omyl a zamlčeli mu podstatné okolnosti ohledně plánu projektu. Zastupitelstvu totiž předložili podklady, podle nichž měl projekt vydělat do roku 2015 přes miliardu korun. Obhajovali ho, že bude ziskový. Ve skutečnosti byla tato finanční perspektiva projektu Opencard, který Rada Pavla Béma předložila ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy, finančně zjevně nereálná, slib zisku byl postaven na předpokladu pravidelného obrovského poplatku cca 1530 korun na občana za 2roční životní cyklus karty, který by město muselo vybírat od občanů. Zastupitelé schvalovali projekt v přesvědčení, že bude ziskový. Zastupitelstvo by projekt patrně neschválilo, kdyby vědělo, že údaje o výdělečnosti projektu jsou smyšlené a zjevně nerealistické. Podle Pirátů tím Bém s Hulinským mohli dopustit podvodu, a proto podali trestní oznámení MSZ v Praze. Jmenovaní také porušili povinnost jednat svědomitě. Hl. m. Praha by po nich mělo škodu ve výši 160 mil. Kč vymáhat v občanskoprávním řízení.

Zadávací dokumentace zpracovaná v roce 2006 žádným způsobem nezaručila dodržení zásad uvedených v usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, takže následně podpisem smlouvy a postupem projektu došlo k porušení závazného usnesení Zastupitelstva v řadě aspektů (otevřenost řešení, přenesení části rizika na dodavatele, kompatibilita se standardy a transparentnost řízení). Na přípravě zadávací dokumentace se protiprávně podílela společnost Haguess, která si připravila zakázku „na míru“ a zakázku také dostala. Haguess jako jediná předložila nabídku, ačkoliv zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 32 firem. Rada Pavla Béma přidělila zakázku na vytvoření kartového centra společnosti Haguess, ačkoliv hodnotící komise v zápise uvedla, že nabídku této společnosti po věcné stránce nehodnotila. Tato nabídka neodpovídala zadávací dokumentaci. Podle Pirátů členové tehdejší Rady Pavla Béma při schvalování výběrového řízení nejednali s péčí řádného hospodáře podle § 35 zákona č. 131/2000 Sb., neboť si ani nevyžádali základní relevantní podklady v podobě zadávací dokumentace a nabídky, kterou svým rozhodnutím schvalovali, ani nevyvodili důsledky ze zprávy hodnotící komise. Máme tudíž podezření, že jmenovaní porušili podle zákona jim uloženou povinnost opatrovat majetek hl. m. Prahy, a tím mu způsobili škodu velkého rozsahu, proto Piráti podali trestní oznámení. Vedle toho rovněž navrhli, aby Praha vymáhala po společnosti Haguess škodu ve výši 80 mil. Kč, která jí byla porušením povinností při správě městského majetku způsobena.

Ing. Jaroslav Turek jako jediný akcionář spol. Haguess s. r. o. se získáním zakázky obohatil o částku přesahující 80 mil. Kč. Máme tudíž podezření, že se Ing. Jaroslav Turek obohatil tím, že hodnotící komisi zamlčel podstatnou okolnost o tom, že se podílel na zpracování zadávací dokumentace, která mu byla v podstatě šita na míru, a způsobil tak na majetku hl. m. Prahy škodu velkého rozsahu. Proto Piráti podali příslušné trestní oznámení. Vedle toho rovněž navrhli, aby Praha vymáhala po společnosti Haguess v občanskoprávním řízení škodu ve výši 80 mil. Kč, která jí byla podvodem způsobena.

Piráti zaslali dopis všem členům Rady hl. m. Prahy a na vědomí předsedovi finančního výboru Miroslavu Ludvíkovi (ČSSD) a předsedkyni kontrolního výboru Jaroslavě Janderové (ODS), aby Rada hl. m. Prahy u uvedených nároků primárně posoudila jejich důvodnost a následně je vymáhala v občanskoprávním řízení, kde je v současné době jedině reálná možnost, že dojde k náhradě aspoň části škody. Město musí uplatnit nároky během 8 měsíců, jinak se promlčí. Dosud uplatněný nárok ve výši 73 milionů korun nebyl městu trestním soudem přiznán kvůli procesnímu pochybení! Pokud Rada nebude ve věci konat, vyzvali ji Piráti, aby aspoň zmocnila důvěryhodné advokáty, kteří dosud nebyli do kauzy Opencard namočeni, aby podali žalobu na náhradu škody jménem hl. m. Prahy. Pokud Rada o nároku nerozhodne, vystavuje se odpovědnosti za škodu způsobenou promlčením nároku.

Piráti své závěry shrnuli do 13 doporučení pro Radu hl. m. Prahy. Rada musí podněty projednat na své schůzi a vyjádřit se do 29. 10. 2015.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články