Praha prosazuje urychlení výstavby Pražského okruhu a tzv. aglomeračního okruhu

Praha prosazuje urychlení výstavby Pražského okruhu a tzv. aglomeračního okruhu

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila dostavbu Pražského okruhu i realizaci tzv. aglomeračního okruhu. A v součinnosti s vedením Středočeského kraje připravuje kroky pro urychlení výstavby jednotlivých úseků Pražského okruhu, jehož investorem je ovšem stát.

„Praha a Středočeský kraj nejsou spokojení s rychlostí přípravy Pražského okruhu. Už 11 let se nic nepostavilo a my za hlavní město a sousední kraj už nemůžeme udělat více. Máme memorandum o společném výkupu pozemků před územním rozhodnutím, výrazně jsme urychlili změny územně plánovacích dokumentací a potvrdili jsme, že aktuální trasa je platná a je potřeba ji co nejrychleji postavit. Pražský okruh je stavba celonárodního významu a neexistencí jeho chybějících částí trpí hlavně Pražané,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Pro hlavní město je dostavba vnějšího Pražského okruhu jednou z priorit. Proto také dlouhodobě nabízí svoji součinnost a zapojuje se do příprav projektu. Investorem této stavby na pomezí Prahy a Středočeského kraje je ale stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Pražské zastupitelstvo kvůli urychlení výstavby například už v roce 2019 schválilo memorandum se státem, na jehož základě přislíbilo vykupovat pozemky pro zelené pásy kolem chystaného úseku č. 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Toto kompenzační opatření následně sníží negativní dopad stavby na obyvatelé okolních obcí.

Součástí dohody navíc bylo, že také stát bude vykupovat potřebné pozemky pro samotnou komunikaci ještě před vydáním pravomocného územního rozhodnutí. To má o další měsíce zrychlit přípravy.

Radní hl. m. Prahy také loni v červnu schválili své stanovisko k podobě chybějících částí v severní části plánovaného okruhu, které adresovali ŘSD. Na jeho základě hlavní město při dostavbě preferuje variantu, která povede ve stávající stopě, avšak komunikace má být zahloubena, případně v některých úsecích umístěna do tunelů.

„Dostavba Pražského okruhu je pro naši koalici od samého počátku prioritou. S náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem a územní rozvoj Petrem Hlaváčkem se proto pravidelně scházíme se zástupci ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic i Správou železnic a aktivně to řešíme. Je skvělé, že se nám podařilo ŘSD přesvědčit o výhodnosti tunelové varianty plánované D0 v úseku 520, kterou se díky tomu podaří projednat a tím i zprovoznit rychleji a bude mít nepochybně menší zásah do životního prostředí v okolí Březiněvsi a Satalic,” uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Rychlé dokončení Pražského okruhu je v zájmu mnoha milionů lidí. Plánovaná trasa okruhu je jediná možná. Je třeba přiznat, že určitý dopad na obyvatele v okolí mít může, a proto děláme maximum pro citlivá městotvorná vylepšení nebo dílčí korekce jak z pohledu dopravního, tak krajinářského,“ prohlásil I. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Město dále výrazně urychluje schvalování změn územního plánu, což ve výsledku uspíší nejen realizaci řady menších projektů, ale právě i těch nejzásadnějších s celorepublikovým významem. Tento složitý proces se v Praze v poslední době podařilo zkrátit z průměrných osmi let na dva až tři, aniž by to přitom bylo na úkol kvality.

Pražský okruh (dálnice D0), někdy také označovaný jako Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), je klíčovou investicí dopravní infrastruktury České republiky i metropolitního regionu. Jeho význam spočívá v odvedení tranzitní dopravy z města, v propojení všech dálničních komunikací, které paprsčitě směřují do Prahy, a zároveň se jedná o zásadní dopravní stavbu v metropolitním regionu i v hlavním městě samotném.

V současné době je realizováno 8 z 12 provozních úseků Pražského okruhu, konkrétně 41,3 km z 83 km. Zbývající 4 úseky jsou nyní v různých stupních přípravy. Dosud chybějící stavba č. 511 je aktuálně ve stadiu rozhodování o přípustnosti odvolání proti územnímu rozhodnutí. O přípustnosti odvolání rozhoduje stavební úřad Jihočeského kraje.

Stavba č. 520 je ve stadiu po posouzení variant průchodnosti územím a po vydání závěrů zjišťovacího řízení procesu EIA, přičemž byla vybrána zahloubená varianta. Stavba je součástí územně-plánovací dokumentace hl. m. Prahy, Středočeského kraje i jednotlivých obcí ve Středočeském kraji.

Stavby č. 518 a 519 jsou nyní ve stadiu po vydání závěrů zjišťovacího řízení procesu EIA a v prověřování alternativ polohy přivaděčů a mimoúrovňových křižovatek či výškového řešení v oblasti Suchdola a Horoměřic (stavba č. 518) a výškového vedení v oblasti Čimického a Drahanského údolí (stavba č. 519). Obě stavby jsou součástí územně-plánovací dokumentace obou krajů.

Hlavní město na svém jednání zároveň deklarovalo součinnost se Středočeským krajem, který je investorem tzv. aglomeračního okruhu. Nejedná se o dálniční stavbu, ale o soustavu silnic II. třídy (konkrétně II/101 a II/240), kde jsou plánovány přeložky mimo obce.

Cílem je propojit městské části na okraji Prahy i obce za její hranicí, zajistit dobrou dostupnost a zároveň odlehčit centrům městských částí a obcí. Díky vzniku tohoto okruhu bude část dopravy odkloněna na Pražský okruh, který pomůže odlehčit dopravě i v centru města.

Jako vstřícný krok k řešení návazností a propojení aglomeračního a Pražského okruhu zadala Praha investiční přípravu na vybudování přeložky silnice II/101 nazvanou obchvat Pacova, která navazuje na přeložku silnice II/101 v úseku Úvaly – Říčany. V současné době je zpracováván koncept technické dokumentace a příprava pro proces EIA.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články