Reakce na otevřený dopis starostky Prahy 17 k problematice využívání magistrátního bytového fondu

07. 09. 2020
Reakce na otevřený dopis starostky Prahy 17 k problematice využívání magistrátního bytového fondu

Vážená paní starostko,

přečetl jsem si Váš otevřený dopis a rád bych reagoval na obavy, ale bohužel i mnoho očividně nepravdivých informací, které jsou v něm zmíněné. Považuji za důležité, aby občané městské části Praha 17 měli k dispozici pravdivé informace o využívání bytového fondu hl. m. Prahy a nebyli uváděni v omyl.

Píšete: „Magistrát hl. m. Prahy pod Vaším vedením a s heslem „Sociální zabydlování“ začal ve spolupráci s neziskovými organizacemi vytipovávat rodiny z celé České republiky, které žijí na ubytovnách, a přidělovat jim magistrátní byty v Praze, konkrétně v naší městské části“. Na naší společné schůzce jsem vás minimálně 2x upozorňoval, že toto tvrzení je absolutní nesmysl, proto mne mrzí, že ho opakujete (a to hned několikrát). Heslo „sociální zabydlování“ slyším poprvé, je tedy asi z vaší hlavy – já jsem ho z úst určitě nikdy nevypustil (EDIT: Později jsem zjistil, že toto podivné slovní spojení použil ředitel odboru bytového fondu Magistrátu, načež jsem se paní starostce omluvil za nařčení, že si ho vymyslela. Stále platí, že tenhle termín nepoužívám a viděl jsem ho poprvé.). Ale to je detail. Naše koalice se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zajistí, aby děti v Praze nevyrůstaly v nevhodném prostředí ubytoven. Rozhodně se to ale netýká rodin žijících mimo Prahu – žadatelé, kteří nebydlí v Praze alespoň 2 roky, nemají šanci stát se nájemníky magistrátního bytu (s výjimkou bytů pro podporované profese). Všech 7 rodin z ubytoven, kterým jsme pronajali byt na území Prahy 17, bydlí na území hl. m. Prahy déle než 2 roky, pět z nich dokonce celý život. Přestaňte prosím šířit lživou informaci, že pronajímáme městské byty rodinám z celé republiky.

Píšete: „Toto vše je výsledek změny pravidel přidělování magistrátních bytů, které Vaše koalice změnila. Mladí lidé z Prahy tak nemají šanci magistrátní byt získat.“ Nevím, na čem toto tvrzení zakládáte. Naše koalice změnila pravidla pronájmu magistrátních bytů na základě hrozby soudních sporů s Ministerstvem vnitra, které shledalo pravidla nezákonnými hned ve 33 bodech. V souladu s koaličním prohlášením jsou nyní hlavním kritériem pro pronájem bytu kritéria jako je například závažnost bytové nouze, počet dětí a jejich věk či zdravotní stav. Mladé lidi rozhodně nijak nediskriminujeme. Za toto volební období jsme v celé Praze lidem v nouzi pronajali již 174 bytů, z toho bylo 102 rodin a z toho 65 rodin samoživitelů. Raději ještě zopakuji, že jde o lidi, kteří v Praze žijí minimálně 2 roky.

Píšete: „V uplynulých dvou měsících byly magistrátní byty přiděleny těmto početným rodinám i u nás. Bohužel, již nyní jsme zaznamenali nejen řadu stížností od občanů na chování našich nových sousedů, ale dokonce i nárůst kriminality.“ Na území Prahy 17 jsme zatím pronajali 17 bytů rodinám v nouzi (z toho předtím 7 žilo na ubytovně, jak uvádím výše). Z toho pouze dvě rodiny mají více než tři děti (12 rodin má 1 nebo 2 děti). 11 z těchto rodin jsou přitom rodiny samoživitelů, což je jedna z nejohroženějších skupin z hlediska bytové nouze. Je tedy zřejmé, že se až na výjimky nejedná o početné rodiny. Mrzí mne, jestli si občané Prahy 17 na některé nájemníky magistrátních bytů stěžují. Stížnosti řešíme, pokud se k nám dostanou. Jak jste ale sama zmínila na naší schůzce, městská část Magistrátu stížnosti nepředává, takže je ani řešit nemůžeme. Budu rád, když se to změní.

Píšete: „Vzhledem k předchozímu neúspěšnému jednání, které u Vás na toto téma proběhlo s naším bývalým místostarostou, vyvolala jsem sama další jednání přímo s Vámi.“ Jednání s panem bývalým místostarostou Štěpařem vedlo k tomu, že jsme následně vyřešili 2 případy konkrétních nájemníků magistrátních bytů, na které byly opakované stížnosti. Zároveň jsme se dohodli, že městská část bude Magistrátu předávat stížnosti a průběžně informovat o situaci v jednotlivých lokalitách. To se však bohužel neděje, možná proto se Vám jednání může jevit jako neúspěšné. Ještě jednou si Vás proto dovoluji vyzvat, abyste nám stížnosti, které se vám od našich nájemníků a dalších občanů dostanou, předávali, protože jinak je řešit nemůžeme.

Dále píšete, že Praha 17 není připravená na masivní nárůst rodin a nemáte dostatek sociálních pracovníků. Z výše uvedených reálných čísel myslím jasně vyplývá, že žádný masivní nárůst rodin neprobíhá, a už vůbec ne ze zbytku Česka. Jak jsem Vám sdělil na našem společném jednání, na podporu v bydlení magistrátních nájemníků není potřeba využívat kapacity sociálních pracovníků městské části, hl. m. Praha za tímto účelem vytvořila úvazky v Doplňkové síti Krajské sítě sociálních služeb.

Vážená paní starostko, obavy vedení městské části a jejích občanů beru vážně. Posílání otevřených dopisů ale problémy nevyřeší. Opakovaně proto navrhuji, aby městská část Magistrátu předávala stížnosti na nájemníky magistrátních bytů, abychom je mohli řešit. V několika případech se nám již podařilo situaci napravit. Zároveň nabízím městské části Praha 17 spolupráci v rámci našeho projektu Integrovaného systému řešení bytové nouze a pravidelná pracovní setkání, abychom společně mohli případné problémy řešit.

S pozdravem

Adam Zábranský

Radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články