V září se otevře dotační Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2021

13. 07. 2020
V září se otevře dotační Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2021

Hlavní město Praha za podpory Rady hl. m. Prahy odsouhlasilo návrh na vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2021. Dotaci lze poskytnout pouze na základě Žádosti o poskytnutí dotace, kdy každý žadatel může podat pouze jednu, která ale může obsahovat více projektů. Lhůta pro podání žádosti je od 25. 9. 2020 do 9. 10. 2020. Informace ke zpracování žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy a jsou k dispozici i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to https://www.praha.eu/ – Sekce Dotace a Granty.

Prostřednictvím tohoto Programu jsou řešeny nejen základní podmínky pro pravidelnou činnost neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží ve volném čase, jako jsou pronájmy, provozní náklady, údržba kluboven, klubů a sportovišť, ale i podpora příměstských táborů, táborů mimo Prahu a víkendových akcí mimo hlavní město. Zároveň jsou podporovány jednorázové akce na území Prahy především určené pro mimoškolní aktivity. Pro tuto cílovou skupinu je podpora směřována i na tzv. otevřené aktivity, které jsou realizovány formou jednorázových akcí. Podpora je rovněž zaměřena na účast kolektivů dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí. Nově je zařazeno Opatření Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, které bylo v předchozích letech součástí dotačního programu pro nestátní neziskové organizace vyhlašovaného ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, jako Program podpory mládeže na krajské úrovni.

„Předchozí ročníky Programu ukázaly efektivnost přidělování finančních prostředků grantovým systémem. Předností tohoto způsobu je i možnost působení města na rozvoj těch aktivit dětí a mládeže ve volném čase, které se významně podílejí na potlačování kriminality právě u zmíněných mladistvých. Dosavadní systém přidělování finančních prostředků včetně uzavírání jednoletých dotačních smluv s vybranými žadateli je vyhovující a odpovídá proměnlivosti požadavků v této oblasti,“ dodal radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články