Praha podpoří rozvoj sportovní infrastruktury, je připravena financovat 26 investičních akcí za necelých 168 milionů

06. 06. 2022
Praha podpoří rozvoj sportovní infrastruktury, je připravena financovat 26 investičních akcí za necelých 168 milionů

Na základě Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 byl dnes pražskými radními projednán materiál navrhující financování 26 investičních akcí v jednotlivých městských částech, které vychází z vytvořeného zásobníku investičních projektů v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury. Mezi ně Praha plánuje rozdělit bezmála 168 milionů korun. Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo.

Podmínkou pro zařazení investičního projektu do zásobníku je jeho potenciál v oblasti rozvoje sportu vyjádřený očekávanými kladnými dopady na pohybovou aktivizaci nejširší organizované i neorganizované veřejnosti a specifických cílových skupin.

„V rámci plánovaných investic do sportovní infrastruktury považuje Praha za klíčové, udržet a dále rozvíjet současnou sportovní infrastrukturu pro výkonnostní i rekreační úroveň. Je ale nutné, aby tento rozvoj byl řízen koncepčně a koordinovaně ve spolupráci jak s městskými částmi, tak s Národní sportovní agenturou,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Pro stanovení míry souladu konkrétního projektu městské části, zařazeného do zásobníku investičních projektů s Plánem rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032, byla každému přiřazena úroveň důležitosti (prioritizace) - vysoká, střední a nízká.

Mezi vysoké úrovně důležitosti jsou zahrnovány oblasti jako výstavba, obnova a modernizace školní sportovní infrastruktury, výstavba sportovišť pro výkonnostní sport, obnova stávajících sportovišť pro výkonnostní sport a podpora růstu soukromých investic do výstavby sportovišť. V rámci střední úrovně jsou definovány investiční oblasti, které mají za cíl vytvořit vhodné prostředí pro neorganizované i organizované formy sportovních aktivit rekreačně-výkonnostní úrovně, jako je například rozvoj sítě cest pro bezmotorovou dopravu, podpora výstavby a obnovy volnočasových sportovišť či instalace dočasných volnočasových sportovišť. Nízkou úrovní důležitosti byly definovány takové investiční projekty, které nesměřují přímo k naplnění cílů hl. m. Prahy, tedy ke koncepčnímu rozvoji sportovní infrastruktury a k tvorbě prostředí pro organizované i neorganizované formy sportovních aktivit. V předloženém návrhu se žádné takové projekty nevyskytují.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články