Nová strategie pomůže s bojem se zadlužeností nájemníků městských bytů

21. 12. 2020
Nová strategie pomůže s bojem se zadlužeností nájemníků městských bytů

Pražští radní schválili Strategii prevence a řešení zadlužování nájemců v bytech hlavního města Prahy nesvěřených městským částem. Strategie má tři cíle: předcházet vzniku dluhů u nájemců městských bytů, předcházet prohlubování problému u již zadlužených nájemců a také řešit u takových osob jejich situaci.

Prevence a řešení zadlužování představují důležitou součást efektivní městské bytové politiky. Důvodů, proč se jimi zabývat, existuje hned několik. Dluhy na nájemném jsou nejčastější příčinou ztráty bydlení. Ta mnohdy ústí v závažnou bytovou nouzi a má často velmi negativní dopady na životy dotčených jednotlivců a rodin. Ztráta bydlení ovlivňuje také duševní a fyzické zdraví člověka.

„Vystěhovat dlužícího nájemce z městského bytu má závažné dopady na veřejné rozpočty. Ne vždy se totiž podaří vymoci dlužné nájemné a také s sebou vystěhování nese ušlý nájem z uvolněných bytů. Prevence zadlužování a ztráty bydlení je výrazně levnější, než na kolik vyjde reintegrace lidí, kteří ztratili domov. U lidí bez domova se také zvyšují náklady na zdravotní a sociální služby a také na řešení bezdomovectví prostřednictvím policie a soudů,“ vysvětluje radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Schválená strategie představuje vybrané nástroje prevence ztráty bydlení, jež se osvědčily v praxi v ČR i v zahraničí - například zřízení kontaktních míst pro bydlení, zřízení pozice dluhového referenta, monitoring dluhů a další.

Na základě schválení strategie mají magistrátní odbory bytového fondu, sociálních věcí a hospodaření s majetkem uloženo realizovat kroky uvedené v návrhové části. Město se tak bude snažit například identifikovat nízkopříjmové žadatele o byt, monitorovat dlužící nájemníky, vytvořit systém okamžité intervence, analyzovat jeho efektivitu, využívat přímé platby dávek na bydlení na městský účet nebo sjednávat s dlužníky splátkové kalendáře.

Hlavnímu městu se mezi lety 2017 až 2019 podařilo vybrat zhruba 94 % úhrnného předepsaného nájemného. V roce 2017 městu dlužilo na nájemném 720 lidí, v roce 2018 to bylo 637 lidí a loni 692 lidí. Mezi nájemci dlužícími více než dva měsíční nájmy bylo ke konci minulého roku 32 domácností osob starších 65 let, 58 domácností tvořených jednou osobou a 61 domácností rodin s dětmi.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články