Praha poskytne Fondu podpory bydlení dalších 700 000 Kč

25. 03. 2022
Praha poskytne Fondu podpory bydlení dalších 700 000 Kč

Zastupitelé hl. m. Prahy schválili poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace ve výši 700 000 Kč, které poslouží na pokračování aktivit Fondu podpory bydlení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové až do konce letošního září. Poté již tyto služby bude pro hlavní město zajišťovat Sociální nadační fond hl. m. Prahy. Jedná se o systémový přínos k prevenci vzniku a řešení sociální a bytové tísně pro předem definované skupiny občanů hlavního města.

„V době koronavirové krize a narůstajících cen energií je více než kdy potřeba pomáhat finančně rozkolísaným domácnostem, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, aby nepropadaly systémem a rodiny či senioři nekončili na ulici. Velmi děkuji Výboru dobré vůle za dosavadní spolupráci,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Pilotní projekt nazvaný Fond podpory bydlení realizuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy od dubna 2020. Cílem fondu je za předem daných podmínek poskytovat příspěvky žadatelům z nízkopříjmových domácností.

„Na základě našich dvouletých zkušeností víme, že mnohdy i malá podpora stačí, aby si rodiny dokázaly najít a udržet důstojné bydlení. Mnohé z nich totiž žijí na hraně sociálního vyloučení a každá nečekaná událost, jako ztráta zaměstnání, nemoc nebo odchod partnera, je ohrožuje ztrátou bydlení. Podpora z fondu jim významně pomáhá překonat krizové období,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Hlavní město v roce 2020 projekt podpořilo individuální dotací 1,2 milionu Kč, o rok později přispělo částkou 800 000 Kč. Nyní byl schválen další příspěvek pro rok 2022, a to ve výši 700 000 Kč. Od konce letošního září pak tyto aktivity převezme Sociální nadační fond hl. m. Prahy.

Podpora slouží k překonání akutní krize spojené s rizikem ztráty bydlení. Pomoc tak minimalizuje vznik dalšího tlaku na sociální a další veřejné služby. Dotace pomáhají získat nebo udržet si bydlení zejména rodinám s nezletilými dětmi, seniorům, případně lidem se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním.

V roce 2020 a 2021 fond podpořil 103 domácností. Dvě třetiny tvořily rodiny s dětmi, více než polovina z toho byly rodiny samoživitelek. Zbylou třetinu tvořily bezdětné domácnosti, většinou domácnosti jednotlivců. Fond podpory bydlení pomáhá s úhradou nákladů spojených se splacením dluhu na nájemném, zálohách na služby či příspěvku na zaplacení nedoplatků na služby. Finance v některých případech mohou sloužit i pro získání bydlení například při odchodu z azylového domu nebo ubytovny.

„Poskytování jednorázové podpory domácnostem v nouzi na udržení si či získání bydlení je efektivnější, než je nechávat propadnout do bezdomovectví a následně se snažit jejich situaci řešit například skrze systém azylových domů. Chtěl bych poděkovat Výboru dobré vůle, že díky němu můžeme Pražanům tuto efektivní pomoc poskytovat ještě před tím, než se naplno rozjede činnost městského Sociálního nadačního fondu,“ říká radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články