Praha spouští městský Sociální nadační fond

16. 06. 2022
Praha spouští městský Sociální nadační fond

Sociální nadační fond hlavního města Prahy (SNF) zahájil svoji činnost. Nová ředitelka a její tým dokončují pravidla programů pomoci, fond plánuje spustit příjem žádostí o nadační podporu 11. srpna 2022.

„Sociální nadační fond jsme založili pro všechny Pražany v tísni, pro něž pomoc od státu chybí nebo není dostatečná. V takových situacích nastupují soukromé nadace a pomoc nabízejí i některé městské části. Hlavní město záchrannou síť rozprostře po celé Praze a posílí ji o nové oblasti pomoci, kam patří například terapie a volnočasové aktivity pro děti v pěstounské péči, na něž nestačí státní příspěvky, patří sem také překlenovací podpora lidem, kteří potřebují asistenci, ale vyřízení příspěvku na péči trvá měsíce a oni zůstávají bez podpory, nebo půjčka na kauci pro nízkopříjmové domácnosti, kterou by měla řešit dávka mimořádné okamžité pomoci, ale Úřad práce ji nevyplácí efektivně a brání tak mnoha rodinám získat běžné bydlení,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Praha v březnu vybrala do vedení svého historicky prvního Sociálního nadačního fondu novou ředitelku. Ta již nyní se svým týmem dokončuje detaily nastavení fondu a hlavní město se tak připojuje k dalším metropolím, kde již nadační fondy fungují coby nástroje sociální a bytové politiky. V Londýně je to Trust for London, v Montréalu The Foundation of Greater Montréal a řada dalších existuje i v České republice, například sociální nadační fond založený v roce 1993 městem Brnem.

Úkolem Sociálního nadačního fondu bude poskytovat finanční a věcnou pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci. Čtyři programy podpory jsou koncipovány tak, aby doplnily bílá místa na mozaice pomoci.

Pražský sociální nadační fond:

  • nabídne možnost rozvíjet pěstounskou péče na území hlavního města nad rámec dosavadních podpor
  • jako unikátní zdroj se zaměří na podporu nezávislého života lidí s postižením
  • doplní jiné fondy nabízející podporu nízkopříjmovým domácnostem v bytové nouzi
  • na celoměstské úrovni nabídne specifickou pomoc lidem v tíživé situaci

„V oblasti bydlení Sociální nadační fond navazuje na předchozí spolupráci města s Výborem dobré vůle, díky níž bylo podpořeno více než 100 domácností. Podpora z fondu pomůže tomu, aby domácnosti v nouzi zbytečně nepřicházely o bydlení či aby naopak mohly bydlení získat. Ve výsledku dojde k úspoře veřejných financí, protože rodiny by jinak byly odkázány na systém pobytových sociálních služeb, jejichž provoz je velmi nákladný,” říká Adam Zábranský, radní pro bydlení a transparentnost.

Prostřednictvím SNF bude město moci například poskytnout příspěvek pražským pěstounům na terapeutické služby, obyvatelům hlavního města na zajištění úprav domácího prostředí k prevenci institucionalizace, finančně pomoci člověku v bytové nouzi s úhradou prvního nájmu nebo přispět rodičům na zajištění školních a volnočasových potřeb jejich dětí.

„Jsem ráda, že se Praha přidala do skupiny evropských i světových metropolí, které založily vlastní nadační fond, díky kterému mohou podporovat své obyvatele, kteří propadávají stávajícím systémem podpory, a vytvářet tak lepší podmínky pro život ve velkém městě. Nadační fondy často slouží jako nástroj krizové podpory zranitelných skupin obyvatel, ale také jako platforma pro rozvíjení inovativních přístupů k řešení těch nejtěžších sociálních problémů velkých měst. Věřím, že i SNF bude moci do budoucna plnit podobnou úlohu - být rychlým a spolehlivým partnerem pro ty, kterým může cílená a rychlá pomoc výrazně změnit život a zároveň být flexibilním a strategickým partnerem pro zástupce veřejné správy, občanského sektoru i soukromého sektoru, kterým záleží na systémovém řešení komplexních problémů v Praze,” dodala Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu.

Žádosti o některou z nabízených podpor budou moci Pražané podávat od 11. srpna prostřednictvím webu socialninadacnifond.praha.eu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články