Krajský akční plán vzdělávání a Školní inkluzivní koncepce dostaly od radních zelenou

24. 11. 2020
Krajský akční plán vzdělávání a Školní inkluzivní koncepce dostaly od radních zelenou

Na pondělním zasedání Rady hl. m. Prahy byly projednány dva dokumenty: Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze II, který slouží jako nástroj pro rozvoj vzdělávání na území metropole, a Školní inkluzivní koncepce kraje hlavního města Prahy, která tvoří nedílnou součást akčního plánu pro řešení oblasti povinné intervence „inkluze“. Oba dokumenty musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral k plánu vzdělávání uvedl: „Dokument vzešel z analýzy potřeb škol v hlavním městě Praze a z informací získaných z dotazníkového šetření směřovaného na všechny střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře všech zřizovatelů na území hlavního města. Zpracovatelem výstupů je Národní pedagogický institut České republiky.“

Potřeba zpracování nového Krajského akčního plánu vzdělávání vychází z realizace klíčových aktivit projektu Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a původního Krajského akčního plánu vzdělávání. Z pohledu školské soustavy je akční plán zaměřen průřezově na celý segment regionálního školství. Návrh dokumentu byl projednán Pracovní skupinou Vzdělávání na jejím řádném plenárním zasedání 3. listopadu tohoto roku.

Školní inkluzivní koncepce kraje hlavního města Prahy obsahuje komplexní opatření a aktivity vztahující se k problematice inkluze na území metropole. „Cílem je pomocí relevantních dat kvalitně popsat současnou realitu inkluzivního vzdělávání na území Prahy, vyjmenovat její silné i slabé stránky a pomocí návrhů vymezit možnosti a výzvy, které se při snaze o kvalitní a bezpečný rozvoj inkluzivní podoby vzdělávání nabízí. Cílem této koncepce je také předcházet rozdělování, segregaci, která vede k nerovným šancím jak ve vzdělávání, tak v dalším profesním a životním uplatnění,“ vysvětlil radní Vít Šimral.

Školní inkluzivní koncepci připravil ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy Pražský inovační institut.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články