Podporu v oblasti sportu, zajištění efektivní výstavby sportovišť a rozdělování financí zajistí nový plán rozvoje sportu v Praze

27. 04. 2021
Podporu v oblasti sportu, zajištění efektivní výstavby sportovišť a rozdělování financí zajistí nový plán rozvoje sportu v Praze

Pražští radní schválili koncepční dokument v podobě plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v Praze, který stanovuje směr rozvoje sportu a sportovní infrastruktury na území hlavního města v letech 2021-2032. V návaznosti na tento strategický dokument bude následně Radě hl. m. Prahy předložen ke schválení Akční plán rozvoje sportu v hl. m. Praze na období 2021-2024, který bude obsahovat návrh konkrétních opatření v oblasti sportu a tělovýchovy v souladu se schváleným rozpočtem hlavního města pro rok 2021.

Tvorbou a zpracováním plánu byla pověřena společnost Moore Czech Republic s.r.o., a to ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy.

„Co se týká samotné tvorby dokumentu, je nutné zmínit, že nebyla založena na pouhé interpretaci sekundárních dat. Ke spolupráci byla přizvána a na vzniku plánu rozvoje se podílela celá řada klíčových, zainteresovaných aktérů z oblasti sportu v Praze, jako např. Pražská tělovýchovná unie, Český olympijský výbor, Asociace školních sportovních klubů a další zástupci z řad odborné veřejnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kteří byli nominováni celkem do pěti pracovních skupin. V těchto pracovních skupinách se pak uskutečnilo celkem 20 jednání,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Odborné diskuse pracovních skupin byly tematicky zacíleny především na pět hlavních oblastí neinvestiční části koncepce, a to na oblast podpory organizovaného sportu, dále oblast podpory neorganizovaného sportu, podpory školního sportu, podpory sportu zdravotně handicapovaných sportovců a oblast významných sportovních akcí. Dalším ze zdrojů informací byla vlastní dotazníková šetření zaměřená na sportovní kluby a provozovatele (296 respondentů), školy a školská zařízení (240 respondentů), sportovní svazy a veřejnost (při účasti více než 1 400 respondentů). „Do přípravy se zapojila celá řada městských částí, pro které je sport, stejně jako pro nás, jednou z priorit. Důležitá data poskytl také Institut plánování a rozvoje hlavního města,“ doplnil radní.

Plán rozvoje tvoří kapitoly věnované souvisejícím strategickým dokumentům, demografii a následuje analytická, návrhová a implementační část. Analytickou část tvoří mimo jiné detailní rozbor současného stavu sportovního prostředí a sportovní infrastruktury, a to včetně analýzy prostorové distribuce a vytíženosti sportovišť a komparace hlavního města s relevantně porovnatelnými městy z pohledu financování sportu. Návrhová část koncepce je rozdělena na investiční a neinvestiční.

V návrhové části je dále věnován prostor možným optimalizacím Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě nebo zefektivnění správy sportovních zařízení. Jedním ze závěrů této oblasti koncepce je teze, že by Praha měla usilovat o zvýšení angažovanosti v oblasti provozu sportovišť, a to prostřednictvím navýšení množství vlastní sportovní infrastruktury a zajištěním efektivní správy stávající vlastní sportovní infrastruktury. Závěrečná implementační část koncepce se věnuje praktickým oblastem vedoucím k zajištění realizace tohoto plánu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články