Vyzýváme Prahu 1, aby zrušila koncesi na Nemocnici na Františku.

19. 01. 2018
Vyzýváme Prahu 1, aby zrušila koncesi na Nemocnici na Františku.

Piráti se obrátili otevřeným dopisem na městskou část Praha 1 s žádostí o zrušení koncesního řízení na provozování nemocnice Na Františku. Nemocnice by měla být provozována soukromým subjektem po dobu třiceti pěti let; proti této hrozbě Piráti brojí již dlouhodobě. Text otevřeného dopisu přinášíme níže.


Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás v tomto otevřeném dopisu upozornit na vážné riziko soudního sporu, kterému se vystavuje Městská část Praha 1. Hrozí v případě, že nezruší koncesní řízení na provozování Nemocnice na Františku v hodnotě přes 10 miliard Kč a dojde k otevření obálek účastníků koncesního řízení.

Městská část Praha 1 vypsala a uveřejnila dne 16. 11. 2017 koncesní řízení na provozování Nemocnice Na Františku (Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-032084).

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 24 ze dne 9. 1. 2018 k problematice Nemocnice Na Františku byl schválen záměr hlavního města Prahy převzít od Městské části Praha 1 správu, provoz a budoucí fungování Nemocnice Na Františku. Tento postup by zjevně vedl k udržení veřejné nemocnice bez zátěže pro rozpočet městské části a bez rizika predátorského přístupu soukromého koncesionáře.

Z mediálních vyjádření zástupců Městské části Praha 1 (např. místostarosty Daniela Hodka z ČSSD) je však zřejmé, že zadavatel se nechystá zrušit koncesní řízení před otevíráním obálek. Naopak se zadavatel chystá otevřít obálky s nabídkami v podstatě jen ze zvědavosti a pro inspiraci a následně jej teprve zrušit (viz https://archiv.ihned.cz/c1-66020290-hlavni-mesto-pomuze-praze-1-s-nemocnici-na-frantisku-vyber-soukromnika-pritom-bezi-dal kde místostarosta Daniel Hodek z ČSSD doslova uvedl: „Zájemci mají povinnost uvést plánovaný rozvoj nemocnice. Nás určitě, minimálně pro inspiraci, bude zajímat to, kudy by se ten který subjekt chtěl v budoucnu ubírat,“). Jsme tedy nuceni vás upozornit, že tento postup odporuje péči řádného hospodáře. Zbytečně totiž zvyšuje riziko soudního sporu s uchazeči o koncesi po zrušení koncesního řízení. Tento soudní spor může dopadnout pro zadavatele tak, že bude soudem odsouzen uhradit uchazeči ušlý zisk z koncese v hodnotě přes 10 miliard. Navíc už samotný vleklý soudní spor na několik let znemožní jakkoliv s nemocnicí nakládat či investovat do jejího rozvoje. Není vyloučeno, že budete muset nést důsledky tohoto svého rozhodnutí.

Koncesní řízení může být totiž zrušeno pouze z důvodů uvedených v § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nově schválený záměr hlavního města Prahy k převzetí nemocnice je relevantním důvodem k okamžitému zrušení koncesního řízení. Pokud by bylo toto zrušení provedeno až po otevření obálek, tak jeho zjevná účelovost může být použita uchazeči o tuto zakázku jako záminka k soudnímu sporu. Vzhledem k celkové ceně zakázky přesahující 10 miliard je zjevné, že riziko soudního sporu je vysoké.

Představa, že se v nabídkách od uchazečů o koncesi dozvíte nějaké zásadní know-how jak řídit nemocnici, kterou už několik let vlastníte, je neuvěřitelně naivní. Je to v podstatě prezentace naprosté bezradnosti. Smysluplná aktivita směřující k ekonomické sanaci nemocnice by spočívala v zajištění poradenství od profesionální společnosti, která se reálně věnuje oblasti poradenství v oblasti řízení nemocnic. Takové poradenství je založené především na zpracování výkazů nemocnice pro zdravotní pojišťovny za několik let zpětně a na auditu smluv s těmito pojišťovnami. Dalším krokem by mělo být odvolání ředitele nemocnice a výběr nového v otevřeném řízení. Nic z toho však provedeno nebylo.

Otevřením obálek s nabídkami naopak poskytnete uchazečům o koncesi zásadní informaci o tom s kým soutěží a s jakou nabídkou. Do doby otevření obálek je motivace uchazečů k správnímu či soudnímu vymáhání u zrušeného koncesního řízení nízká. Důvodem je to, že uchazeč ještě neví, zdali by náhodou svým úspěšným rozporováním zrušení koncesního řízení náhodou nepomohl svému konkurentovi, který by pak vyhrál místo něj. Po otevření obálek se však apetit k vymáhání dokončení koncesního řízení u zjevných favoritů výrazně zvýší, protože už nebudou nic riskovat.

Z tohoto důvodu je otevření obálek s nabídkami na koncesní řízení nevratným krokem, kterým významně zvyšujete riziko soudního sporu s uchazeči. Vady a nevýhodnost tohoto koncesního řízení pro zadavatele byly prokázány také posudkem soudního znalce Doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D. (viz příloha č. 3). Požadavek na zastavení řízení je navíc jednou z otázek místního referenda, které již získalo mezi obyvateli Prahy 1 dostatečnou podporu k vyhlášení (viz http://www.zachranmefrantiska.cz). Vyzýváme Vás proto, jakožto zadavatele, k okamžitému zrušení koncesního řízení na provozování Nemocnice Na Františku, a to před otevřením obálek.

Předem Vám děkujeme nejen za sebe, ale i za obyvatele Prahy, za vyhovění této výzvě.

 • Adam Zábranský, předseda pirátského klubu pražských zastupitelů
 • MUDr. Zdeněk Hřib, garant oblasti zdravotnictví České pirátské strany

Zasláno starostovi a členům rady MČ Praha 1, členům správní rady a řediteli Nemocnice Na Františku

Příloha č.1 – Zásadní výhrady Pirátů ke koncesnímu řízení na provozování Nemocnice Na Františku:

 1. Praha 1 se v koncesní smlouvě zavazuje nadále dotovat koncesionáři provoz nemocnice částkou kolem 55 mil. Kč. Vlastně se dle zadávací dokumentace nyní ani přesně neví, kolik to bude, protože pravidelná dotace soukromému koncesionáři bude vypočítána dle ekonomických výsledků i za minulý rok, až budou dostupné. Zásadní problém financování provozu nemocnice tedy nebude nijak vyřešen a cílem koncesního řízení tedy zjevně není vyřešit tento finanční problém městské části.
 2. Garance udržení stávajícího rozsahu péče v nemocnici je v koncesní smlouvě nedostatečná, protože je specifikována příliš obecně a není ani výslovně řečeno, že péče musí být poskytována na stejném místě jako nyní. Stejně tak není v koncesní smlouvě určeno, že péče má být v nemocnici poskytována na základě veřejného zdravotního pojištění. To otevírá cestu ke změně nemocnice na privátní kliniku pro zahraniční klientelu nebo dokonce hotel na lukrativním místě namísto léčení místních obyvatel.
 3. Součástí koncese je také pozemek 1038/4 v KÚ Staré Město, který je uveden jako součást nemocnice v koncesní smlouvě. Tento pozemek se však nachází mimo zeď areálu nemocnice a jedná se o část nyní veřejně přístupné ulice Dušní a to v celé její šíři (viz obrázek níže). Užívání tohoto pozemku soukromým koncesionářem znemožní průjezd a průchod touto ulicí obyvatelům i návštěvníkům Prahy. Neexistuje ani žádný rozumný důvod, proč by měl být součástí koncese na nemocnici i pozemek 1038/4 mimo její areál. Tedy za předpokladu, že cílem koncesního řízení je vůbec provozování veřejné nemocnice a nikoliv přeměna areálu na soukromou kliniku nebo hotel. Pak by mohl naopak dobře posloužit tento pozemek například k umístění vjezdu do soukromých garáží pod dvorem nemocnice, respektive hotelu.
 4. Smlouva nedává prakticky žádnou rychlou možnost výpovědi ze strany Prahy 1 a v případě problémů přenáší důkazní břemeno ze soukromého koncesionáře na městskou část. Smluvní pokuty vůči koncesionáři jsou nízké nebo vůbec žádné.
 5. Praha 1 bude muset nadále hradit větší opravy budovy nemocnice přesahující 2 mil. Kč, které v horizontu koncese na 35 let nepochybně nastanou.
 6. Ekonomická analýza nemocnice, zpracovaná pro účely koncesního řízení je velice povrchní a byla zhotovena firmou, která nemá ani označený zvonek či jmenovku na adrese svého oficiálního sídla. Nejde přitom ani o znalce v oboru nebo znalecký ústav.
 7. Při extenzivním výkladu smlouvy není možné vyloučit, že budovy a pozemky, na nichž stojí Nemocnice na Františku, nebudou převedeny na koncesionáře. Smlouva totiž převádí vlastnická práva „ke všemu, co k závodu jako celku náleží, tedy ke všem věcem, právům, závazkům, dluhům a jiným majetkovým hodnotám sloužícím k provozování závodu a se závodem souvisejících bez ohledu na to, zda jsou či nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny“ (článek II. Smlouvy o vyrovnání závazků).
 8. Hodnocení nabídek ze 49 % tvoří obsah uchazečem poskytnutého Plánu rozvoje nemocnice, ale při jeho nedodržení nelze smlouvu okamžitě vypovědět. Hodnocení nabídek tak prakticky pozbývá smyslu a jde pouze o stylistické cvičení. Koncesionář nemá dle smlouvy ani žádný reálný závazek investic do vybavení nemocnice.
 9. Součástí zadávací dokumentace není požadavek na složení kauce, takže uchazeč není svou nabídkou nijak vázán a může od ní odstoupit i bez udání důvodu. Zadavatel však nemůže koncesní řízení bez udání důvodu zrušit.
 10. Kvalifikační podmínky jsou nesmyslně diskriminační, protože požadují, aby měl koncesionář zkušenost s provozováním nemocnice dvojnásobně větší. Takovouto skrytou diskriminací bývají zakázky obvykle připraveny pro konkrétního uchazeče. Nelze proto získat nejvýhodnější nabídku pro zadavatele.

Příloha č.2 - Vyznačení pozemku 1038/4 v KÚ Staré Město

Vyznačení pozemku

Vyznačení pozemku uvedeného výše.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články