Piráti jako jediná strana zveřejnili komplet své příjmy

05. 04. 2015
Piráti jako jediná strana zveřejnili komplet své příjmy

Na náhradách zastupitelů za dobu strávenou výkonem funkce jsme obdrželi v souladu se zákonem za prosinec až únor roku 2015 celkem 150 660 Kč. To je asi 12 666 Kč na Pirátského zastupitele na měsíc, přičemž zastupitelé pracují prakticky na plný úvazek. Odměna náleží zastupiteli podle hodinové sazby za čas strávený na zastupitelstvu, na jednáních výboru atd.

Aktualizováno 2016: Kazíme starým zaběhnutým strukturám jejich hru. Jako jediná strana zveřejňujeme informace o všech příjmech zastupitelů přehledně na webu, viz zprávy o odměňování zde.

Tato částka je zcela nesrovnatelná s koaličními zastupiteli ANO a ČSSD nebo předsedkyní kontrolního výboru za ODS, kteří jako uvolnění členové zastupitelstva mají platy 80 000 až 100 000 korun měsíčně, případně mají jako neuvolnění členové zastupitelstva mají i několik míst v dozorčích radách v městských firmách, kde si přijdou na desetitisíce korun měsíčně. Například příjem Radmily Kleslové (ANO) z dozorčích rad se odhaduje na 360 000 Kč měsíčně včetně tantitiém, tedy třicetkrát tolik (!), viz obrázek níže:

Graf srovnání

Obrázek pochází z výroční zprávy za první rok Pirátů v pražském Zastupitelstvu.

Protože na nás ostatní strany nic jiného nemají, snaží se nás přes tyto legální náhrady diskreditovat. ODS se např. chlubí tím, že náhrady nečerpá (možná kvůli tomu, že její zastupitelé mají nízkou docházku). My považujeme za lepší, když zastupitelé nejsou závislí na vnějších zdrojích a dostanou od města příjem podle odpracované doby. Proto jsme sepsali vysvětlovací článek pro občany a novináře, aby věděli, podle jakých pravidel má zastupitel nárok na náhradu výdělku od města.

Co je to náhrada výdělku zastupitele?

Každý zastupitel má právo na náhradu výdělku za podmínek stanovených zákonem. Zákon rozlišuje výši náhrad pro zastupitele, kteří jsou v pracovním poměru a kteří nejsou v pracovním poměru. Žádný zastupitel Pirátů není v pracovním poměru, protože by nemohl věnovat dostatek času své funkci (zastupitelé Pirátů jsou na magistrátu prakticky celý pracovní úvazek, ačkoliv naprostou většinu času věnují úkolům, za které nejsou městem placeni).

Podle § 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, platí:

Neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje hlavní město Praha ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo hlavního města Prahy vždy na příslušný kalendářní rok.

Jedná se vlastně o určitou finanční náhradu za čas strávený výkonem funkce člena zastupitelstva obce, neboť v této době nemohli vykonávat jinou činnost, která mohla být zdrojem jejich příjmů. (Metodické doporučení Ministerstva vnitra č. 5.1 k odměňování, s. 23)

Hodinová náhrada výdělku byla předchozím zastupitelstvem stanovena na 450 Kč za hodinu před zdaněním (viz usnesení zastupitelstva č. 41/7). Počet takto nahrazených hodin nesmí za měsíc přesáhnout 60. Problematika proplácení náhrad ušlého výdělku je upravena v Zásadách řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce (viz usnesení č. 28/35). Piráti mimo jiné navrhli snížení náhrady na 280 Kč za hodinu, ale jejich návrh koalice odmítla (viz zápis ze 6. zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 4. 2014).

Činnosti, za které náleží náhrada, jsou zejména účast na jednání zastupitelstva a výborů, účast na seminářích a plnění úkolů vyplývajících z pověření uvolněným členem zastupitelstva. Tyto činnosti se prokazují výčetkou a jejími přílohami.

Z uvedeného je patrné, že všichni zastupitelé mají nárok na náhradu ušlého výdělku podle počtu odpracovaných hodin, které stráví na magistrátu místo toho, aby si samostatně vydělávali na živobytí. Jsme toho názoru, že zastupitelé, kteří se poctivě věnují své funkci, mají právo na náhradu ušlého výdělku.

Za co Piráti uplatňují náhrady?

Náhrada přísluší za výkon funkce zastupitele, účast na zastupitelstvu (dominantní část), účast na výborech, seminářích a plnění úkolů vyplývajících z pověření uvolněným členem zastupitelstva.

Jak hlásala od prosince 2014 média, zastupitelé Pirátů Jakub Michálek a Ondřej Profant mají pověření primátorky jednat ohledně Opencard. Mezi nahrazovanými hodinami na přelomu roku 2014 a 2015 jsou tudíž i jednání se společností EMS, s příslušnými městskými společnosti, jednání pracovní skupiny k Opencard (viz úplný seznam níže). Vedle toho nám náhrada náleží také za čas, který věnujeme plnění úkolů uložených komisí Rady pro ICT anebo kontrolním výborem Zastupitelstva.

Níže uvedený graf ukazuje, že největší podíl na nahrazovaných hodinách má účast na zastupitelstvu hl. m. Prahy, které bylo v únoru i 17 hodin dlouhé. Druhý největší podíl je pověření k jednání ve věci Opencard od primátorky.

Piráti (jako jediná politická strana) na internetu zveřejňují kompletní výkaz toho, co dělají. Valná většina ze všech vykázaných úkolů, jakož i všechny úkoly, které zastupitelka Udženija citovala, nejsou placeny z veřejného rozpočtu, ale Českou pirátskou stranou.

Seznam všech nahraditelných úkonů

(Pod výše uvedeným odkazem jsou všechny úkoly, které lze nahradit podle citovaných zásad. Piráti však uplatňují pouze jejich část. Podrobnosti si lze přečíst ve výčetkách jednotlivých zastupitelů, kde je seznam úkonů v příloze, viz níže.)

Jaké výše náhrad náleží jednotlivým zastupitelům?

Na náhradách zastupitelů za dobu strávenou výkonem funkce jsme obdrželi v souladu se zákonem za prosinec až únor celkem 150 660 Kč. To vychází v průměru 12 666 Kč na zastupitele na měsíc. Tato částka je před zdaněním. Pokud vezměme v úvahu, že na úřadu pracujeme téměř na plný úvazek, je to poměrně nízká částka.

Měsíc Michálek Profant Ferjenčík Zábranský celkem
Prosinec 2014 18 000 Kč 18 450 Kč 3 375 Kč 3 825 Kč 39 825 Kč
Leden 2015 18 000 Kč 18 000 Kč 4 995 Kč 8 280 Kč 40 995 Kč
Únor 2015 15 300 Kč 18 000 Kč 9 788 Kč 14 648 Kč 43 088 Kč
celkem 51 300 Kč 54 450 Kč 18 158 Kč 26 753 Kč 150 660 Kč

Po rozkliknutí každé částky se dostanete do adresáře, kde si můžete zobrazit výčetku na daný měsíc. Náhrady u Jakuba Michálka a Ondřeje Profanta jsou vyšší, protože právě tito dva zastupitelé jsou pověřeni k tomu, aby se účastnili jednání ohledně Opencard (viz výše).

Vedle náhrad za čas skutečně strávený jednáními náleží zastupiteli, který je členem výboru, paušální odměna ve výši 5301 Kč měsíčně.

Piráti mají v porovnání s ostatními neuvolněnými zastupiteli relativně vysoký počet nahrazených hodin. Vedle účasti na řešení kauzy Opencard je to díky tomu, že se aktivně účastníme činnosti výborů a komisí, kde máme nejnižší absence ze všech zastupitelských klubů. Jako zastupitelé hlavního města pracujeme poctivě a jsme rádi, že nám město nahrazuje část výdělku, protože jinak bychom se nemohli zvolené funkci zastupitele věnovat s takovým nasazením.

Transparentní vykazování příjmů

Smyslem zákonného ustanovení o náhradách ušlého výdělku je, aby existoval objektivní způsob náhrady výdělku, aby se mohli zastupitelé funkci věnovat.

Tento způsob odměňování zastupitelů považujeme za nejtransparentnější z následujících důvodů:

  1. U každého zastupitele je prokazatelný seznam úkonů, které za daný měsíc udělal. Nejde o žádný paušální plat, jako mají uvolnění radní. Občané díky tomu mají dost informací na to, aby zhodnotili efektivitu vynaložených prostředků.
  2. Zákonné odměny politiků jsou lepší než skryté způsoby financování. Piráti odmítli dobře placené funkce radních i nabízené dozorčí rady, kde jsou informace o odměňování veřejně nedostupné, a nemají z těchto funkcí narozdíl od jiných zastupitelů žádné příjmy.
  3. Piráti dobrovolně uplatňují náhrady pouze v omezené výši. Považují totiž výši paušální částky schválenou předchozím zastupitelstvem za nepřiměřeně vysokou.
  4. Piráti zveřejňují výši odměn jmenovitě na svých webových stránkách. Tímto způsobem nezveřejňují příjmy žádní jiní zastupitelé ani politické kluby, navzdory slibům o transparenci.
  5. Piráti podávají pravidelnou výčetku každý měsíc. Nečekají tedy jako jiní zastupitelé až 3 roky, kteří si nechají vyplácet náhrady nazpátek.
  6. Všichni zastupitelé Pirátů mají podrobné majetkové přiznání na internetových stránkách. Zastupitelé jiných politických stran podávají jen částečné majetkové přiznání, které je zavřené v trezoru magistrátu mimo kontrolu veřejnosti.
  7. Aby zastupitelé udrželi vysokou kvalitu své práce a otevřenost, platí je za část práce také Pirátská strana (viz článek z listopadu 2014). Podrobnosti najdete v repoziáři odměn.

ODS se nás na před volbou předsedy kontrolního výboru pokusila zdiskreditovat tím, že zařadila na program zastupitelstva bod s názvem „Nestandardní odměny Pirátů“. Cílem bylo patrně ukázat koaličním stranám ANO, ČSSD a Trojkoalici, že opravdu nechtějí mít v kontrolním výboru někoho, kdo by informace zveřejňoval, nikoliv tutlal.

Piráti na zastupitelstvu naprosto transparentně uvedli všechny příjmy a navrhli, aby stejným způsobem zveřejnily příjmy i ostatní politické strany. Proto pro návrh Pirátů, aby stejně transparentním způsobem vykazovaly příjmy i ostatní zastupitelé, zvedlo ruku jen 11 lidí a všechny staré strany ho zablokovaly.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti v tom nejedou. Budou žádat prosazení dalších konkrétních protikorupčních opatření na magistrátu i v městských společnostech
28.06.2022

Piráti v tom nejedou. Budou žádat prosazení dalších konkrétních protikorupčních opatření na magistrátu i v městských společnostech

Po celé volební období jsme na pražském magistrátu soustavně tlačili na zavádění systémových protikorupčním opatření a celé série nástrojů kontroly veřejné moci. Výsledkem toho je, že se nám podařilo prosadit množství účinných a prospěšných nástrojů....

Piráti chtěli definitivně ukončit kauzu Dozimetr v Dopravním podniku vystoupením ze společného podniku Nové Holešovice. Koaliční partneři ze SPOLU a STAN však utekli před odpovědností
29.04.2024

Piráti chtěli definitivně ukončit kauzu Dozimetr v Dopravním podniku vystoupením ze společného podniku Nové Holešovice. Koaliční partneři ze SPOLU a STAN však utekli před odpovědností

Radní za Piráty dali svým dnešním hlasováním v projektu společného podniku Nové Holešovice z dob pražské vlády hnutí ANO jasně najevo, že odmítají projekt, ve kterém jakýmkoliv způsobem hrají roli úplatky ve výši až desítek...