Praha vybrala dodavatele pro zavedení protikorupčních systémových opatření na magistrátu

03. 04. 2023
Praha vybrala dodavatele pro zavedení protikorupčních systémových opatření na magistrátu

Praha v uplynulých dnech vybrala dodavatele na komplexní poradenství v souvislosti s implementací systému protikorupčního managementu dle normy ČSN ISO 37001 v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Cílem do nadcházejících měsíců bude zavedení mezinárodní normy, která poskytuje návod pro vytvoření, implementaci a kontrolu systému protikorupčního managementu (ABMS) v organizacích. Ten je zaměřen na problematiku úplatkářství ve všech možných ohledech, tj. úplatkářství v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru. Zakázku bude realizovat společnost E&Y.

Norma ISO 37001 vychází z mezinárodních dohod OECD i OSN proti úplatkářství a korupci. Základem je skutečnost, že přijetí zákonných norem proti korupci samo o sobě nestačí a je tedy žádoucí, aby i jednotlivé organizace aktivně přispívaly k boji proti korupci. Cílem protikorupčního managementu je vytvořit v organizaci, jako je pražský magistrát, kulturu integrity, transparentnosti, otevřenosti a shody s předpisy. Protikorupční systém také pomáhá organizaci vyhnout se nebo zmírnit náklady, rizika a škody spojené s úplatkářstvím, podporovat důvěryhodnost a posilovat dobrou pověst či důvěru v obchodní vztahy.

„Systém protikorupčního managementu není všespásný. Neznamená absolutní imunitu vůči korupci. Pomáhá ale zavádět rozumná a přiměřená opatření k prevenci a případnému odhalování úplatkářství. Po úspěšném schválení Protikorupční strategie v minulém volebním období je výběr dodavatele na poradenství tohoto typu se zaměřením na zavedení mezinárodní normy ISO na pražském magistrátu jedním z dalších zásadních milníků,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy. „Inspirací pro zavedení normy jsou nám také zkušenosti pražských akciových společností, které už certifikát mezinárodně uznávaných protikorupčních norem získaly, anebo o něj nyní usilují,“ dodává Adam Zábranský.

„Důvodů pro zavedení systému protikorupčního managementu je celá řada. Tento systém obecně napomáhá k boji proti korupci, což je dlouhodobou strategií magistrátu i organizací města. Systém v praxi umožnuje ověřit nastavené vnitřní procesy, ověřit nastavené úrovně transparentnosti a etického chování a také upevnit firemní kulturu a získat větší důvěru ze strany klientů i veřejnosti. Důležitou součástí systému je posílení interních procesů tak, aby se na všech úrovních řízení úřadu snížilo potenciální riziko korupce, případně i podezření z netransparentního chování,“ doplňuje ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

Systém ABMS obsahuje opatření, jako jsou identifikace a hodnocení rizika úplatkářství, prevence a odhalování úplatkářství nebo možné konkrétní reakce na případné úplatkářství. Týkat se bude prioritně agend zadávání veřejných zakázek, nakládání s nemovitým majetkem a správy bytového fondu. Do realizace budou zapojeny odbory veřejných zakázek, hospodaření s majetkem, evidence majetku, bytového fondu a právní podpory.

„Pražské služby měly protikorupční systém zavedený dříve, než pražský magistrát vznesl požadavek na jeho implementaci v souladu s ISO 37001. Certifikaci jsme získali už v červnu 2021 jako jedna z prvních městských společností. Uplatňujeme politiku nulové tolerance k veškerému korupčnímu jednání. V případě podezření na to může kdokoli upozornit anonymně prostřednictvím komunikačního nástroje „Nenech to být“ nebo speciálních schránek v areálech Pražských služeb. Dále u nás probíhá prověřování důvěryhodnosti osob vystavených korupčnímu riziku. Výsledky pravidelně reportuje manažer systémů řízení nejen vedení společnosti, ale i představenstvu, dozorčí radě a výboru pro audit. Celý tento systém přijali zaměstnanci pozitivně, a to zejména možnost důvěrně komunikovat prostřednictvím externího webu. Nešlo pro ně ale o žádnou novinku. Už z dřívější doby byli zvyklí na náš vlastní protikorupční systém - systém trestně právní odpovědnosti,“ vysvětluje Patrik Roman, generální ředitel Pražských služeb a.s.

„Jedním ze základních cílů naší strategie je budovat a rozvíjet pražský dopravní podnik jako transparentní a důvěryhodnou firmu, která dodržuje všechny právní a etické normy podle standardizovaných auditovatelných a certifikovatelných mezinárodních pravidel. Proto jsme se v říjnu 2021 ve vedení dopravního podniku rozhodli posílit účinnou prevenci jakéhokoliv závadového, korupčního nebo neetického jednání v DPP a zavést pravidla podle standardů ISO 37001 a 37301. Úspěšné zavedení prvního z nich, systému protikorupčního řízení, jsme dokončili na sklonku loňského roku. V této souvislosti jsme zpřísnili pravidla pro poskytování a přijímaní darů a sponzoringu, zakotvili jsme pravidlo, že žádnou pozici na úrovni středního a vyššího managementu nelze obsadit bez standardního otevřeného výběrového řízení. U obchodních partnerů si děláme detailní screening, například jestli nejsou na sankčních seznamech, jestli si plní veškeré povinnosti vůči státním institucím, ověřujeme o nich informace s cílem identifikovat potenciální rizika budoucí spolupráce, včetně rizika potenciálního střetu zájmů, odsouzení právnické osoby, podezření na korupční praktiky nebo jinou trestnou činnost, zakázané či neetické obchodní praktiky, napojení na politicky angažované osoby a podobně. Obdobně postupujeme i u uchazečů o zaměstnání v DPP. Zavedení systému ISO 37001 hodnotíme velmi pozitivně, přináší nám více podnětů než v předchozích obdobích, nicméně naprostá většina se po jejich prověření a auditu ukazuje jako nedůvodná. Ukazuje to na účinné fungování systému protikorupčního řízení v DPP, ale současně nám to dává příležitost tyto procesy prověřovat a vylepšovat nastavení vnitropodnikových pravidel a norem,“ popisuje Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Standard uvedeného protikorupčního managementu vychází z nejpřísnějších protikorupčních norem UK Bribery Act 20. Jako městská společnost Operátor ICT si zakládáme na maximální hodnověrnosti a transparentnosti a na takovém typu hospodaření a jeho transparentním fungování stavíme její řízení. Zaváděním protikorupčních opatření a jejich realizací v praxi jdeme příkladem dalším městským firmám i magistrátu a jasně tím říkáme, že je pro nás jakákoliv tolerance úplatkářství nebo korupce, ať už přímé, či nepřímé, nulová,“ uzavírá generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

V rámci zhruba jednoho roku by mělo na pražském magistrátu postupně dojít k vytvoření rozdílové analýzy ze současného stavu do stavu budoucího, naplánování samotné implementační fáze, vytvoření komunikačního programu pro vybrané zaměstnance úřadu. Na závěr se uskuteční kontrola formou monitoringu procesů, nastavení postupů pro interní audit a přezkoumání nastaveného systémy v souladu s normou ISO. Celková hodnota zakázky je 4,95 milionu Kč bez DPH.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články