Radní se starosty městských částí řešili začleňování ukrajinských dětí do škol

08. 04. 2022
Radní se starosty městských částí řešili začleňování ukrajinských dětí do škol

Zástupci hlavního města se v pátek odpoledne setkali formou on-line konference se starosty a tajemníky jednotlivých městských částí, které se také aktivně zapojují do pomoci uprchlíkům utíkajícím před válkou na Ukrajině. Jednalo se především o otázkách z oblasti školství, konkrétně o způsobech začleňování ukrajinských dětí do pražských mateřských i základních škol nebo o možnostech budování modulových škol ve zrychleném stavebním řízení. Starosty však zajímala také další aktuální témata týkající se mimo jiné ubytovávání rodin z Ukrajiny.

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a někteří další radní informovali při schůzce s několika desítkami zástupců velkých i menších městských částí o současných krocích pomoci ukrajinským uprchlíkům ze strany hlavního města i o aktuálních tématech, které Praha projednává se státem i s dalšími členy Asociace krajů ČR.

„Nejvíce času jsme věnovali školství. Je pochopitelné, že starosty a starostky toto téma zajímá, protože městské části jsou zřizovateli mateřských a základních škol. Potvrdili jsme, že hlavní město vyhradilo dostatek peněz ze svého rozpočtu a přispěje městským částem na projekty, jejichž cílem bude navýšit kapacity škol. Vzdělávání je důležitou součástí integrace příchozích mladých Ukrajinců, ale je nutné ho citlivě skloubit i s potřebami místních obyvatel a jejich dětí,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Kromě krátkodobých obnov aktuálně nevyužívaných školských objektů se pro rychlé navýšení školských kapacit především nabízí možnost vybudovat modulové, či kontejnerové třídy jako dočasné přístavby stávajících škol. Hlavní město takový způsob řešení nedostatku kapacit podporuje a radnicím přislíbilo finančně pokrýt náklady na pořízení modulových objektů. Vzhledem k tomu, že velká část uprchlíků by v České republice mohla pobývat delší dobu, jeví se v tuto chvíli jako výhodnější jejich nákup, nikoliv pouze pronájem. Do budoucna by potom modulové objekty mohly městským částem posloužit jako zázemí pro dětské kroužky nebo například pro skauty.

Některé starosty také zajímalo, jestli vzhledem k časové tísni bude případně možné vybudovat modulové školy ve zrychleném stavebním řízení. O této možnosti už Magistrát hl. m. Prahy v současnosti jedná s úředníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ze kterého prozatím vyplývá, že jisté zjednodušení celého procesu je reálné.

Další městské části se také dotazovaly na možnosti využití některých učeben na středních školách nacházejících se na jejich územích, které však spravuje hlavní město, a to pro potřeby adaptačních skupin pro ukrajinské děti. Ty dočasně vznikají na základních a mateřských školách, ale jejich kapacity jsou taktéž nedostatečné. Odpovědí jim bylo, že ředitelé středních škol mají pokyn pokusit se najít vhodné prostory a v případě zájmu příslušné městské části je nabídnout.

Přes enormní snahu hlavního města a městských částí zajistit dostatek prostoru ve školách pro nově příchozí děti z Ukrajiny se představitelé pražských samospráv shodli na nutnosti vytvoření funkčního relokačního mechanismu, který by koordinoval stát. Část ukrajinských rodin dosud žijících v Praze by se tak přesunula do jiných krajů v České republice, kde mají školy ještě volné kapacity.

„Přestože nám počty nově příchozích klesají, musíme myslet na dlouhodobé začlenění a poskytnutí vzdělání ukrajinským dětem. Kapacity Prahy jsou omezené, proto jednáme se státem o přerozdělování do dalších měst, částečné řešení je také stavba modulových nebo kontejnerových tříd,“ doplňuje náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Část diskuse byla v neposlední řadě věnována otázkám týkajícím se ubytovávání uprchlíků. Zástupci hlavního města při tom mimo jiné zopakovali, že počet osob z Ukrajiny přicházejících do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Kongresovém centru Praha v současnosti nadále klesá. Praha proto už nevyužívá ubytovávání ve formě tzv. nouzového přístřeší a uprchlíci se stěhují do důstojnějšího prostředí. Městské části ale byly požádány, aby tuto formu ubytování měly ještě připravenu pro případ nouze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články