Pražští Piráti: Novela stavebního zákona degraduje ochranu životního prostředí

Pražští Piráti: Novela stavebního zákona degraduje ochranu životního prostředí

Nejnovější verze stavebního zákona, která prošla na začátku listopadu prvním čtením na schůzi Poslanecké sněmovny, ještě více omezuje účast veřejnosti na stavebních řízeních a nechrání veřejné zájmy, mezi které spadá i ochrana životního prostředí. Pirátskou prioritou je nejen urychlení a zjednodušení stavebních řízení, ale právě také ochrana veřejných zájmů, transparentnost celého procesu a zohlednění vlivů zrychlení stavebního řízení na životní prostředí. Tomu výrazně napomáhá účast veřejnosti na rozhodování, která ale byla zásadně oslabena novelou stavebního zákona z roku 2017.

„Novelu stavebního zákona navrhnu k projednání také na Poslaneckém výboru pro životní prostředí. Mým cílem je vrátit obyvatelům možnost podílet se na rozhodování o kvalitě svého okolí i ochraně životního prostředí, které přímo ovlivňuje kvalitu jejich života. Účast veřejnosti na rozhodování v otázkách životního prostředí totiž přispívá k větší transparentnosti rozhodování, vyšší kvalitě výsledných rozhodnutí a snadnější akceptaci rozhodnutí v komunitě, které se dané rozhodnutí dotýká. Nejde jen o to rychle stavět, nutné je brát v úvahu i všechny dopady nové legislativy,“ komentuje pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Aktuální novela stavebního zákona navrhuje integraci agendy dotčených orgánů do státních stavebních úřadů. To pro životní prostředí znamená, že současné odbory životního prostředí obecních a krajských úřadů by měly svou působnost v úseku životního prostředí, jež se týká záměrů podle stavebního zákona, převést na státní stavební úřady. V praxi by toto přesunutí znamenalo, že by státní stavební úřady mohly jednat jako orgány ochrany životního prostředí. Ochrana životního prostředí by tak na 80 % území ČR byla pohlcena stavebními úřady, které by získaly právní nadřazenost nad úřady ochrany životního prostředí. To lze dle Pirátů označit za degradaci práva životního prostředí.

„Ochrana životního prostředí není jen souhrn jednotlivých odborností, ale představuje především komplexní pohled na ochranu životního prostředí a přesvědčení o jeho potřebě. Kolikrát jsem se setkala s názorem: „Ta stoletá lípa tam překáží, my jsme tam naplánovali parkoviště, tak ji prostě pokácíme.“ Tu lípu nakonec zachránili pracovníci odboru životního prostředí. Pro ně to nebyl jen kus dřeva a pro asfaltovou plochu se našlo místo kousek vedle. Teď mám obavu, aby jejich názor nebyl na stavebním úřadě přehlušen v zájmu jednostranné podpory ekonomického růstu,” sdělila své obavy z nového stavebního zákona místostarostka MČ Praha 12 Eva Tylová.

„Jako velice nešťastné pro ochranu životního prostředí se mi jeví také zavedení apelačního principu, podle kterého bude muset odvolací stavební úřad vždy rozhodnout bez možnosti vrátit věc k novému projednání. Pokud totiž úřad v prvním stupni řízení rozhodne v neprospěch developera a ten v odvolacím řízení uspěje, nebudou se již moci obce, spolky a dotčená veřejnost proti projektu odvolat a nezbyde nic jiného, než řešit věc soudně. Zde ale už není přiznán odkladný účinek a stavba může okamžitě začít,“ doplnil pirátský zastupitel hl. města a místopředseda Výboru pro životní prostředí ZHMP Tomáš Murňák.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články