Jak volit v komunálních volbách, když jsem cizinec?

08. 07. 2022
Jak volit v komunálních volbách, když jsem cizinec?

Přinášíme Vám informace o tom, jak se zapojit do komunálních voleb, když jste občanem jiného státu než České republiky.

Jsem cizinec, mohu volit?

Jsem občan státu mimo Evropskou unii. Mohu volit? Ne. S žádnou třetí zemí totiž v současné době není uzavřena smlouva o tom, aby její občané mohli zde volit.

Jsem občan jiného členského státu EU. Mohu volit? Ano, a to ve volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí. Podmínky pro zápis do seznamu voličů a důsledky zápisu jsou ovšem různé.

Jste-li cizinec a máte zájem kandidovat, více informací naleznete zde.

Chci volit ve volbách do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají v každé obci.

Ve velkých obcích, které jsou dále členěny na městské obvody nebo městské části, se konají jak volby do zastupitelstva celého města, tak současně i volby do zastupitelstev jednotlivých městských obvodů či městských částí. To se týká Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Opavy, Liberce a Hlavního města Prahy.

Voličem může být osoba, která:

  • má občanství jiného členského státu EU,
  • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
  • má na území ČR pobyt ke dni voleb (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu),
  • má pobyt v té obci, ve které hodlá hlasovat (například cizinec s trvalým pobytem v Humpolci může volit pouze do Zastupitelstva města Humpolec).

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete požádat o zápis do seznamu voličů (konkrétně do jeho dodatku) na obecním úřadě v místě Vašeho pobytu. V obcích, které se dělí na městské části či městské obvody (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava a Liberec), na úřadě příslušné městské části nebo úřadě městského obvodu.

I když osoba může být voličem a nechá se zapsat do seznamu voličů, některé skutečnosti mohou zabránit, aby se účastnila voleb. Zákonné překážky jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (osoba je ve vězení),
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (soud výslovně rozhodnutím u osoby řekl, že není schopna volit),
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvody ochrany zdraví lidu (osoba je například v karanténě nebo na infekčním oddělení v nemocnici a při hlasování by mohla nakazit ostatní osoby).

Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů

Požádat o zápis můžete osobně nebo písemně. Vzor žádosti je možné nalézt zde (docx, 21 kB). pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR. Ostatní údaje si může obecní úřad ověřit v evidenci cizinců.

Pokud obecní úřad zjistí, že nesplňuje všechny podmínky, písemně Vás o tom vyrozumí.

Každý volič si může na obecním úřadě kdykoliv ověřit, že je veden v seznamu voličů. Zjistí-li chybu, může žádat o opravu či doplnění údajů. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět. Každý volič má rovněž možnost obrátit se na krajský soud, zjistí-li ve svém případě chyby nebo nedostatky v seznamu voličů. K tomu blíže stanovisko Jsem voličem?.

Do kdy musím požádat o zápis?

Žádost o zápis můžete podat na obecním úřadě kdykoliv, ale nejpozději dva dny přede dnem voleb (tj. ve středu do 16.00 hod).

Do kdy budu v seznamu veden?

Jste-li jednou zapsán v seznamu voličů, budete tam evidován, dokud sám nepožádáte o výmaz nebo dokud budete splňovat nadále všechny zákonné podmínky.

Když se například odstěhujete do jiné obce v rámci ČR, budete automaticky vedeni v seznamu voličů v nové obci. Ale když se odstěhujete z ČR úplně, nebudete nadále splňovat podmínku pobytu a budete ze seznamu vyškrtnut.

Zápis do seznamu voličů v ČR pro komunální volby neznamená, že již nebudete moct volit ve svém domovském státě. Zápis nemá žádné dopady na Vaši evidenci v seznamu voličů ve Vašem domovském státě.

Když budu zapsán v seznamu voličů, musím jít volit?

Ne. V ČR není povinná volební účast.

Kde získám další informace?

Informace k aktuálním volbám jsou průběžně uveřejňovány v sekci Aktuální volby. S individuálními dotazy se můžete obracet na Váš obecní úřad, příslušný krajský úřad nebo odbor voleb Ministerstva vnitra.

Související dokumenty

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Koaliční smlouva podepsána!
15.02.2023

Koaliční smlouva podepsána!

Podepsali jsme společnou koaliční smlouvu! Zavazujeme se tím, že pokročíme ve velkých investicích (jako třeba metro D), prosadíme pro Prahu potřebné zákony ve Sněmovně a budeme rozvíjet moderní město podporující udržitelnou dopravu, dostupné bydlení i...

Hřib: O možné koalici se SPOLU ještě jednáme
27.01.2023

Hřib: O možné koalici se SPOLU ještě jednáme

Dnes večer se uskutečnilo další ze série jednání o vzniku nové pražské rady se zástupci koalice SPOLU a hnutí STAN. Jednání bylo konstruktivní, postupně si vzájemně vyjasňujeme bílá místa a další otazníky nabídky SPOLU. Za...