Magistrát hl. m. Prahy přijímá korupční podání od občanů hned několika způsoby včetně anonymního

16. 08. 2022
Magistrát hl. m. Prahy přijímá korupční podání od občanů hned několika způsoby včetně anonymního

V případě podezření na korupční jednání mají Pražané možnost se bezpečně obracet na Magistrát hl. m. Prahy. A to buď prostřednictvím protikorupční linky, nebo s využitím komunikačních kanálů určených pro příjem oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a to včetně anonymního podání s možností následné komunikace s úřadem.

Při oznamování podle výše zmíněné evropské směrnice, tzv. whistleblowingu, mohou oznamovatelé upozornit na nekalé jednání, které zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, justiční omyly, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků, veřejného majetku, špatné hospodaření, střety zájmů a veškeré činnosti, které mají sloužit k zakrytí výše uvedených typů jednání.

Protiprávním jednáním se v tomto případě rozumí jednání se znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušující vybrané předpisy regulované právem EU, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností. Whistleblowing je tedy nástrojem k omezování kriminality a řady dalších nezákonných jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.

Oznamovatelé se mohou v těchto případech obracet na příslušné osoby jmenované z řad zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy. Pro podání oznámení mohou využít různé komunikační kanály, a to například e-mail (whistleblowing@praha.eu), dále mohou zvolit osobní či telefonický kontakt nebo oznámení doručit v listinné podobě na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor právní podpory, oddělení kontrolně – metodické, Jungmannova 36/31, 11000 Praha 1.

Oznámit takovýto podnět lze ale také prostřednictvím aplikace umístěné na internetové stránce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - Oznamovatel (whistlee.online). Aplikace umožňuje podání anonymního oznámení, při kterém se oznamovateli vygeneruje specifický číselný kód, prostřednictvím něhož může dále ve věci podaného oznámení s Magistrátem hl. m. Prahy komunikovat.

„Právě anonymní oznámení s možností následné komunikace s úřadem je nejčerstvější a nejdůležitější novinka v oblasti whistleblowingu. Oznamovatelé díky ní nemusejí mít strach, že upozornění na korupční jednání by jim mohlo uškodit v pracovním či osobním životě,“ říká radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Veškeré informace k whistleblowingu včetně konkrétních návodů, jak oznámení podat, co má obsahovat, jakým způsobem bude oznámení prověřováno a na koho se v rámci Magistrátu hl. m. Prahy obrátit, jsou k dispozici na: Oznámení porušení práva Unie – ochrana oznamovatele (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

Při evidenci oznámení podle evropské směrnice je kladen vysoký důraz na ochranu identity oznamovatele, která je dodržována u všech přijatých oznámení bez ohledu na zvolený způsob komunikace.

Pokud korupční oznámení nenaplňuje svým charakterem výše uvedené aspekty oznámení podle evropské směrnice, je možné využít protikorupční linku Magistrátu hl. m. Prahy. Ta byla zřízena v návaznosti na Protikorupční strategii pro období 2017-2019 pro příjem podání, jež svým obsahem naplňují charakter korupčního podání. Veškeré informace ke zřízené protikorupční lince jsou k dispozici na: Proti korupci (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

V každém případě jednou z možností, jak mohou fyzické i právnické osoby podat svá korupční podání, je využití protikorupční e-mailové schránky (protikorupci@praha.eu). Tato možnost může být vyhovující pro ty, kteří chtějí své podání učinit v čistě anonymním režimu. Dále je příležitost korupční podání skrze magistrátní protikorupční linku oznámit telefonicky. Podání je v neposlední řadě možné doručit i v listinné podobě na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor právní podpory, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1. Takto doručené podání se zaeviduje přes podatelnu a bude předáno věcně příslušnému odboru k vyřízení.

Pro úspěšné řešení korupčního podání je nezbytné, aby obsahovalo alespoň základní skutečnosti vztahující se ke korupčnímu jednání, tedy v čem spočívalo, jakých osob, vztahů nebo postupů se týkalo. Má-li osoba oznamující korupční podání k dispozici jakékoliv související podklady, měly by tvořit součást podání jako jeho přílohy. V případě, kdy je podání obsahově neurčité, příslušný odbor vyzve oznamovatele k doplnění. Po prověření přijatého korupčního podání je oznamující osoba následně informována o způsobu vyřízení jejího podání.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články