Pražané mají stále příležitost požádat si o kotlíkovou dotaci

28. 06. 2023
Pražané mají stále příležitost požádat si o kotlíkovou dotaci

Hlavní město vyhlásilo v pořadí již pátou výzvu na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro občany tzv. nízkopříjmových domácností. Pražané mohou své žádosti podávat průběžně až do 31. srpna 2024. Finanční prostředky na dotace na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní tepelné zdroje jsou tentokrát ve výši 10,3 milionu Kč.

Výzvu dotačního programu pro nízkopříjmové domácnosti nazvanou Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V schválila v pondělí Rada hl. m. Prahy.

„Praha proti smogu a znečištění ovzduší aktivně bojuje, v tom se od jiných metropolí neliší. Každý podobný projekt Ministerstva životního prostředí nám v tom velmi pomáhá, pro mnohé domácnosti by jinak výměna kotlů byla nedosažitelná. Projekt tak zapadá do celkové snahy Prahy své ovzduší i životní prostředí zlepšit, jak vyplývá z programového prohlášení a závazků klimatického plánu. Chceme pokračovat v nahrazování výroby tepla ze spalování uhlí za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů,” říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Občané Prahy mají aktuálně stále ještě možnost získat dotace na výměnu neekologických kotlů za moderní nízkoemisní tepelný zdroj, tedy kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva nebo tepelné čerpadlo. Výměna se týká starých kotlů na pevná paliva, jako je dřevo, uhlí nebo koks, s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy nebo i těch, které byly vyrobeny před 1. březnem 2000 a nacházejí se v rodinných domech, včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, nebo v bytových jednotkách bytových domů. Pokud tedy zájemci topili výše specifikovaným kotlem, který po 1. lednu 2021 vyměnili nebo se jej teprve chystají nahradit, budou mít na vlastní realizaci 2 roky od podpisu smlouvy.

Dotace v této výzvě jsou určeny pro nízkopříjmové skupiny domácností, kde žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně anebo v době od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti pobíral žadatel nebo některý člen jeho domácnosti příspěvek na bydlení. Žadatelům, jejichž podané žádosti splnily podmínky programu, bude následně poskytnuta dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše podle typu instalovaného zdroje. Žadatelé mají možnost volby způsobu financování a podat žádost o poskytnutí zálohy ve výši 60 % z maximální výše dotace podle typu instalovaného zdroje.

Dotace na plynové kondenzační kotle a kotle s ruční dodávkou paliva v této aktuálně vyhlášené výzvě nebudou poskytovány.

V předchozí čtvrté výzvě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti si v hlavním městě podalo žádost o dotaci 103 žadatelů a schváleno bylo 82 žádostí. Z tohoto počtu bylo z různých administrativních důvodů pro nesplnění podmínek zatím vyřazeno 21 žadatelů, další 2 žadatelé odstoupili na vlastní žádost. Celkem tak bylo k dnešnímu dni žadatelům, kteří splnili podmínky Programu čtvrté výzvy, vyplaceno 9,5 milionu Kč. Někteří žadatelé mají stále ještě lhůtu na provedení realizace.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články