Zhoršování kvality ovzduší v Praze zamezí nová pražská vyhláška

19. 09. 2023
Zhoršování kvality ovzduší v Praze zamezí nová pražská vyhláška

V Praze se za posledních několik let zlepšilo ovzduší. Situace však není plně uspokojivá, zejména kvůli dopravě a lokálním topeništím. Ke zhoršení kvality ovzduší přispívá také spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Pražští zastupitelé proto 14. září 2023 schválili vyhlášku, která omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Nový předpis bude platit od letošního října, a to na celém území hlavního města Prahy.

Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

„Věřím, že novou vyhlášku přivítají i městské části a najdou způsoby i cestu, jak předat občanům informaci o tom, co a kdy je možné spalovat v otevřených ohništích. Vyhláška rozhodně neznamená omezení možnost posezení u veřejných grilovišť či ohnišť, nelze k tomu však využívat ani jinak spalovat jiný rostlinný materiál než dřevo a šišky. Listí se musí likvidovat jinými dostupnými způsoby. Občané si mohou jednoduše a zdarma zažádat o hnědou popelnici na bioodpad, dále je bioodpad svážen kontejnery prostřednictvím Pražských služeb, nebo je možné využít stávající systém sběrných dvorů,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Vydání vyhlášky, omezující spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích na území hlavního města Prahy, bylo zahrnuto mezi podpůrná opatření v druhé části Akčního plánu k Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ 01: Aktualizace 2020, který tvoří hlavní koncepční dokument v ochraně ovzduší na území hlavního města Prahy.

Vyhláška vychází z § 16 odst. 5 e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jejím cílem je snížení imisní zátěže obyvatel Prahy, způsobené znečišťujícími látkami, vznikajícími při spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích, kdy jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, obtěžujícímu kouři a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů. Podle dostupných informací dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2) a oxidu siřičitého (SO2), které mohou být v průběhu spalování až 350x vyšší, než je přípustná hranice.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články