Vanocni Portal Magistratu

29. 11. 2019

{\rtf1\ansi\ansicpg1250\cocoartf2638 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {*\expandedcolortbl;;} \paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww13440\viewh7800\viewkind0 \pard\tx566\tx1133\tx1700\tx2267\tx2834\tx3401\tx3968\tx4535\tx5102\tx5669\tx6236\tx6803\pardirnatural\partightenfactor0

\f0\fs24 \cf0 —
date: 2019-11-29
tags: [IT]
title: “Hlavn'ed m\uc0\u283 sto Praha spou'9at'ed port'e1l V'e1noce v Praze”
image: posts/vanoce.jpg
author: MHMP


Hlavn'ed m\uc0\u283 sto Praha spustilo na sv'e9m webov'e9m port'e1lu novou sekci V'e1noce v Praze. Obyvatel'e9 Prahy a n'e1v'9at\u283 vn'edci metropole zde po cel'fd adventn'ed \u269 as najdou ve'9aker'e9 informace o v'e1no\u269 n'edch akc'edch, kter'e9 po\u345 'e1daj'ed m\u283 stsk'e9 \u269 'e1sti a instituce z\u345 izovan'e9 hlavn'edm m\u283 stem Prahou jako je nap\u345 'edklad pra'9esk'e1 zoo \u269 i M\u283 stsk'e1 knihovna. Na str'e1nk'e1ch vanoce.praha.eu nebudou chyb\u283 t tak'e9 aktu'e1ln'ed fotografie z v'e1no\u269 n'edch trh\u367 na Starom\u283 stsk'e9m a V'e1clavsk'e9m n'e1m\u283 st'ed, kter'e9 za\u269 'ednaj'ed v sobotu 30. listopadu 2019 a potrvaj'ed do 6. ledna 2020. Jejich organiz'e1torem je u'9e po'9aestn'e1ct'e9 spole\u269 nost Taiko.
\

'84V'e1no\uc0\u269 n'ed Praha m'e1 neoby\u269 ejnou atmosf'e9ru, kterou krom\u283 sv\u283 tov\u283 proslul'fdch v'e1no\u269 n'edch trh\u367 dokresluje i \u345 ada akc'ed konan'fdch v metropoli. Z minul'fdch let v'edme, '9ee o n\u283 kter'fdch z nich Pra'9ean'e9 ani nev\u283 d\u283 li. To n'e1s vedlo k tomu, abychom p\u345 'edmo na na'9aich webov'fdch str'e1nk'e1ch spustili sekci V'e1noce v Praze. Pevn\u283 v\u283 \u345 'edm, '9ee si tady ka'9ed'fd najde to sv'e9,'93 uv'e1d'ed pra'9esk'fd prim'e1tor Zden\u283 k H\u345 ib.

Nejv\uc0\u283 t'9a'edm l'e1kadlem ale p\u345 esto z\u367 st'e1vaj'ed v'e1no\u269 n'ed trhy na Starom\u283 stsk'e9m a V'e1clavsk'e9m n'e1m\u283 st'ed, kter'e9 se letos ponesou v and\u283 lsk'e9m duchu. And\u283 l'e9 budou na st'e1nk'e1ch s v'e1no\u269 n'edm zbo'9e'edm a ob\u269 erstven'edm a ozdob'ed i v'e1no\u269 n'ed strom na Starom\u283 stsk'e9m n'e1m\u283 st'ed. Letos byl vybr'e1n dvaadvacet metr\u367 vysok'fd smrk ztepil'fd ze Semil. Tento v'e1no\u269 n'ed strom republiky se poprv'e9 rozsv'edt'ed v sobotu 30. listopadu a pot'e9 ka'9ed'fd den v hodinov'fdch intervalech od 16.30 do 21.30 hodin.

'84V'e1noce a v'e1no\uc0\u269 n'ed trhy v Praze jsou neodmysliteln\u283 spjaty s v\u283 t'9a'ed koncentrac'ed lid'ed na n\u283 kter'fdch m'edstech, proto stejn\u283 jako ka'9ed'fd rok zav'e1d'edme preventivn'ed bezpe\u269 nostn'ed opat\u345 en'ed. Jedn'edm z nich je i pravideln'e9 rozsv\u283 cov'e1n'ed v'e1no\u269 n'edho stromu, kter'e9 se n'e1m osv\u283 d\u269 ilo. Lid'e9 se d'edky tomu bonusu nebudou muset ma\u269 kat v jeden okam'9eik na jednom m'edst\u283 , \u269 'edm'9e p\u345 isp'edv'e1me k jejich v\u283 t'9a'edmu bezpe\u269 'ed a tak'e9 pohodl'ed,'93 \u345 'edk'e1 n'e1m\u283 stek Petr Hlubu\u269 ek.

Po cel'fd advent bude na bezpe\uc0\u269 nost dohl'ed'9eet v'edce policist\u367 a str'e1'9en'edk\u367 , kte\u345 'ed se budou prim'e1rn\u283 pohybovat na m'edstech s v\u283 t'9a'ed koncentrac'ed osob. P\u367 jde nap\u345 'edklad o n'e1m\u283 st'ed, p\u345 estupn'ed uzly nebo prost\u345 edky m\u283 stsk'e9 hromadn'e9 dopravy.

V'e1clavsk'e9 n'e1m\uc0\u283 st'ed a n'e1m\u283 t'ed Republiky, kde v'e1no\u269 n'ed trhy tak'e9 prob'edhaj'ed, budou op\u283 t osazeny bezpe\u269 nostn'edmi city bloky. Na Starom\u283 stsk'e9m n'e1m\u283 st'ed jsou tato bezpe\u269 nostn'ed opat\u345 en'ed dlouhodob\u283 .

K V'e1no\uc0\u269 n'edm trh\u367 m neodmysliteln\u283 pat\u345 'ed i kulturn'ed program, kter'fd se bude odehr'e1vat na p'f3diu na Starom\u283 stsk'e9m n'e1m\u283 st'ed.

'84Bez hudebn'edch produkc'ed by to nebyly ty prav'e9 V'e1noce. Hudba a tanec lidi spojuj'ed. N'e1v'9at\uc0\u283 vn'edci trh\u367 se proto m\u367 '9eou t\u283 '9ait na folkl'f3rn'ed a d\u283 tsk'e9 soubory nejen z \u268 esk'e9 republiky, ale i ze zahrani\u269 'ed. Starom\u283 stsk'fdm n'e1m\u283 st'edm se tak'e9 rozezn'ed koledy a sv'e1te\u269 n'ed p'edsn\u283 , kter'e9 navod'ed v'e1no\u269 n'ed atmosf'e9ru. Samoz\u345 ejm\u283 ani letos neopomeneme obl'edben'e9 akce, zav'edt'e1 k n'e1m Mikul'e1'9a s celou svoj'ed dru'9einou, zazn'ed \u268 esk'e1 m'9ae v'e1no\u269 n'ed od Jana Jakuba Ryby a nebude chyb\u283 t ani rozl'e9v'e1n'ed ryb'ed pol'e9vky,'93 p\u345 ipom'edn'e1 radn'ed Hana T\u345 e'9at'edkov'e1.

Leto'9an'ed trhy maj'ed nav'edc ekologick'fd rozm\uc0\u283 r, a proto se v'e1no\u269 n'ed pochutiny budou pod'e1vat ze 100% BIO kompostovateln'e9ho n'e1dob'ed.

'84Pra'9esk'e9 v'e1no\uc0\u269 n'ed trhy se pravideln\u283 umis\u357 uj'ed v hodnocen'ed TOP 5 nejlep'9a'edch trh\u367 na sv\u283 t\u283 . A t'edm, '9ee prodejci budou nab'edzet j'eddlo v kompostovateln'e9m n'e1dob'ed, jsme zase o n\u283 co sv\u283 tov\u283 j'9a'ed. Pra'9ean'e9 se nemus'ed b'e1t ani p\u345 'edpadn'e9ho nepo\u345 'e1dku. 'daklid budou zaji'9a\u357 ovat nejen svozov'e9 firmy, ale i organiz'e1tor trh\u367 spole\u269 nost Taiko,'93 dod'e1v'e1 radn'ed Jan Chabr.

V'9ae o v'e1noc'edch v Praze se dozv'edte na vanoce.praha.eu


}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články