Praha vyhradí pro příští rok 40 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

28. 11. 2023
Praha vyhradí pro příští rok 40 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024. Lidé budou moci žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změnu klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podpoří také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.

Do programu by mělo být alokováno celkem 40 milionů korun z rozpočtu hlavního města na rok 2024 pro oblast životního prostředí. Žádosti o dvouleté dotace bude možné podávat od 2. ledna do 12. ledna 2024.

„Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku je jedním ze čtyř základních pilířů Klimatického plánu Prahy do roku 2030. Oproti dosavadnímu přístupu, kdy se suroviny vytěžily, použily a vyhodily, klade cirkulární ekonomika důraz na eliminaci vzniku odpadu a na co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. Šetří se tím primární zdroje, snižuje se množství produkovaného odpadu a zlepšuje život ve městě v mnohých dalších oblastech,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

V praxi se jedná o projekty jako komunitní kompostování, swapy, opravárenské a šicí dílny nebo půjčovny věcí, které kromě pozitivního dopadu na životní prostředí prospívají komunitnímu životu ve městě a zvyšují sociální soudržnost obyvatel.

O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby jako jsou církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, akademie věd či společenství vlastníků jednotek, od jejichž vzniku uplynul více než jeden rok.

Maximální výše jednotlivé dotace v kategoriích zaměřených na veřejnou zeleň, cirkulární ekonomiku, ochranu přírody a ekologickou výchovu nebo specifické projekty je 450 tisíc korun. Projekty v kategoriích zaměřených na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny se mohou ucházet maximálně o 600 tisíc korun, zatímco výukové a vzdělávací programy pro školy mohou získat až 900 tisíc korun.

Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a bude uskutečněno obsahové hodnocení podle pěti kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu). Projekty by také měly být dokončeny do konce roku 2025. O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán hl. m. Prahy nejpozději do 30. června 2024.

Veškeré informace pro žadatele budou k dispozici na portálu praha.eu. K dispozici bude i možnost telefonicky nebo e-mailem konzultovat zpracování žádosti s odborem ochrany prostředí pražského magistrátu. V loňském roce bylo v programu pro oblast životního prostředí podáno celkem 280 žádostí o dotaci od 163 různých žadatelů, přičemž hlavní město podpořilo celkem 130 projektů výslednou částkou 40 milionů korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články