Praha bude mít jednotnou péči o zeleň

07. 03. 2022
Praha bude mít jednotnou péči o zeleň

Praha, 7.3.2022 – Pražští radní v pondělí 7. března 2022 schválili memorandum o spolupráci mezi hlavním městem a jeho městskými částmi v oblasti péče o zeleň. Má zkoordinovat jednotlivé akce mezi TSK a firmami pečujícími o zeleň na pozemcích svěřených do péče městským částem.

Pražské pozemky mají několik správců zeleně. O pozemky, které vlastní přímo hlavní město Praha se stará městská firma TSK. Pražské pozemky svěřené do péče městským částem spravují buď jednotlivé firmy, které vlastní ze 100 % městské části nebo soukromé firmy, které městské části vybrali dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Mezi těmito firmami ovšem chybí koordinace, takže dochází k tomu, že každá z firem se o pozemky města stará jinak.

„Jednotná péče o zeleň je přesně to, co hlavní město Praha potřebuje. Stává se nám, že pravá ruka neví, co dělá levá a vede to k obrovské nespokojenosti občanů i samotných správců zeleně v hlavním městě. Tohle by se v ideálním případě, když městské části podepíšou s Prahou memorandum o spolupráci, stávat již nemělo. Chtěl bych tímto zároveň poděkovat panu náměstku Sheinherrovi, Hlubučkovi a jejich týmům za vytvoření tohoto memoranda,” komentuje situaci Tomáš Murňák, místopředseda Výboru pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí ZHMP.

Paralelní působení hlavního města a jeho městských částí v oblasti péče o zeleň se nejevilo jako příliš efektivní. Vzájemné sdílení této agendy přinese lepší koordinaci činností a akcí, využití synergie zapojení subjektů hlavního města a městských částí, a využití kapacit a silných stránek každého ze zapojených subjektů ke zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků a dosažení srovnatelného standardu péče o zeleň na pozemcích městských částí a pozemcích hlavního města, který by byl optimálně do budoucna dosažen napříč celým územím hlavního města Prahy participací dalších městských částí.

Na základě uzavřeného Memoranda následně dojde k vytyčení přesných provozních podmínek a podmínek spolupráce, a to ze strany TSK, coby subjektu k tomu pověřeného za hlavní město na jedné straně, a jeho protějšku – technické společnosti 100% ovládané a k tomu pověřené či určené příslušnou městskou částí na straně druhé. Tyto provozní podmínky budou výslovně shrnuty v tzv. realizační dohodě. Realizační dohoda dále vymezí i případné společné a samostatné náklady stran, které není možné v tuto chvíli vyčíslit s ohledem na skutečnost, že k finální dohodě ohledně konkrétní participace zúčastněných subjektů na realizaci společných úkolů a cílů v rámci péče o zeleň mezi HMP a příslušné MČ dojde až po uzavření navrhovaného Memoranda a bude přizpůsobována podle skutečných potřeb a možností i v průběhu času. Z pohledu nákladů na prováděné činnosti je zásadní, že se jedná (pouze) o sdílení skutečných, efektivně vynakládaných nákladů ze strany MČ a HMP, a nikoliv komerční povahu úhrad.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články