Praha schválila novou odpadovou vyhlášku

25. 01. 2021
Praha schválila novou odpadovou vyhlášku

Pražští zastupitelé dnes na svém jednání schválili vyhlášku, která reaguje na zcela zásadní změny v odpadové legislativě České republiky. Po bezmála dvacetileté době účinnosti stávajícího zákona o odpadech dochází k jeho nahrazení novou právní úpravou. Stávající zákon již v některých oblastech neodpovídal současným legislativně-technickým požadavkům, a navíc tvořil v důsledku změn nepřehlednou právní materii.

Hlavním cílem navržené novely Statutu je proto zajistit kontinuitu výkonu přenesené působnosti v oblasti odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy. Přípravné práce na nové odpadové legislativě probíhaly řadu let, avšak zejména nalezení kompromisního řešení otázky ukončení skládkování využitelných odpadů a stanovení poplatku za ukládání odpadu na skládky oddaloval předložení konečného návrhu zákonů do legislativního procesu.

Novela má zachovat stávající rozložení výkonu kompetencí mezi úřady městských částí. Hlavních změn ovšem dozná v řešení černých skládek, kdy nově zavádí povinnost vlastníka informovat úřad o vzniklé černé skládce. Městský úřad následně provede kontrolu odpadu a nezjistí-li jeho původce, vyzve k odklizení odpadu vlastníka pozemku. Pokud vlastník pozemku odklízení odpadu ve stanovené lhůtě neprovede, úřad může vlastníkovi nařídit zabezpečit pozemek proti dalšímu návozu odpadu nebo může úřad na své náklady odpad zabezpečit před únikem škodlivin do okolního prostředí či odpad odstranit. Vlastník pozemku musí činnost úřadu vedoucí k odstranění či zabezpečení černé skládky strpět.

Další zásadní oblastí, která se týká nové odpadové legislativy je odstraňování autovraků z pozemků netvořících součást pozemní komunikace, čili nejen ze silnic a přilehlých parkovišť. O odstraňování takových autovraků se až donedávna starala Správa služeb hlavního města Prahy. Tento proces byl zdlouhavý, protože úřad mohl majiteli udělit pokutu do 20 tisíc korun, pokud byl ovšem majitel vraku dohledatelný. Nyní bude odstranění vozidla či jeho dočasné odstavení před ekologickou likvidací provádět centrálně hlavní město Praha, které disponuje dostatečnými technickými prostředky i odstavnými plochami pro plnění tohoto úkolu. Role úřadů městských částí by tak byla iniciační povahy, kdy úřad městské části odůvodní rozpor umístění vozidla s požadavky zákona o výrobcích s ukončenou životností, doloží provedení marné výzvy vlastníku vozidla a následně požádá o odtah vozidla město.

„Jsem rád, že byla tato vyhláška schválena. Konečně najdou úřady městských částí i hlavní město Praha páku na to, jak se efektivně zbavit autovraků a černých skládek. Autovraky zbytečně zabírají parkovací stání pro jiná vozidla. Už tak je v Praze problém zaparkovat a autovraky tento stav jen zhoršovaly. Zároveň úřady dostanou do rukou nástroj pro odstraňování černých skládek. Například jedna taková se nachází v zahrádkářské osadě Pod Majerovic na Nových Butovicích. Majitel pozemku se o svůj majetek nestará a během let, kdy byla část zahrádkářské osady zničena, tam vznikla obrovská černá skládka, která obtěžuje nejen zahrádkáře, ale i veřejnost procházející kolem ní směrem do Prokopského údolí. Úřad městské části Prahy 5 se sice již snažil majitele vyzvat k odklizení této skládky, ovšem bezúspěšně. Nyní po letech je šance, že skládka z tohoto prostoru zmizí jednou pro vždy“, konstatuje Tomáš Murňák (Piráti), zastupitel hlavního města Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články