Praha bude mít lepší kontrolu nad nakládáním s tříděným odpadem

30. 05. 2023
Praha bude mít lepší kontrolu nad nakládáním s tříděným odpadem

Moderní město zajišťuje čistotu svého veřejného prostoru mimo jiné optimalizací odpadového hospodářství na základě aktuálních dat získávaných v reálném čase. Praze má s tím nově pomoci pilotní projekt využívající tzv. RFID čipy umístěné na odpadových nádobách na tříděný odpad. Praha na tomto projektu spolupracuje s městskou společností Operátor ICT a se svozovými společnostmi.

Projekt RFID čipy v odpadových nádobách na tříděný odpad pomůže hlavnímu městu lépe monitorovat svoz nádob na tříděný odpad a zajistit tak kvalitnější službu pro jeho obyvatele.

V rámci pokračujícího pilotního projektu byly RFID čipy nainstalovány už na 414 odpadových nádob na papír a plasty s horním výsypem na území městských částí Praha 2, Praha 7 a Praha 8. Dále byly na 6 svozových vozidlech umístěny RFID čtečky, které sbírají data o skutečně provedených svozech.

„Praha a svozové společnosti budou mít on-line přehled o tom, zda svoz tříděného odpadu odpovídá jeho dohodnuté četnosti. Až se vše zaběhne, měl by projekt také pomoci zjednodušit fakturaci, a to jak odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, tak i svozovým společnostem,“ vysvětluje budoucí přínos projektu náměstkyně pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.

„Technologie provádí vše sama, není třeba zásahu svozové posádky. V praxi to funguje tak, že v okamžiku provedení výsypu nádoby dojde automaticky bezkontaktně k načtení RFID čipu umístěného na nádobě pomocí RFID čtečky instalované na svozovém vozidle,“ vysvětluje princip Petr Suška, ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení ve společnosti Operátor ICT. Tato společnost provozuje také městskou datovou platformu Golemio. „Během prvního kvartálu letošního roku došlo také k integraci dat o skutečně provedených svozech do datové platformy Golemio, která jako jediná v Praze umožňuje vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek,“ doplňuje Petr Suška.

Hlavním cílem pilotní fáze je vybrat a rozhodnout, která ze dvou testovaných technologií je spolehlivější a vhodnější. Označování odpadových nádob RFID štítky také umožňuje jednoznačně identifikovat odpadovou nádobu, jejího majitele a automaticky bezkontaktně evidovat výsyp. Jedná se o relativně jednoduchou technologii založenou na radiofrekvenční identifikaci, tedy RFID (Radio Frequency Identification).

V rámci pilotu bylo plánováno osadit celkem 1 000 RFID čipů na detekci svozů separačních nádob s horním výsypem. Pro fázi budoucího rutinního provozu se počítá s umístěním až 10 000 RFID čipů.

Pilotní projekt navazuje na Chytrý svoz odpadu, který je v rutinním provozu již od roku 2020. Ten je primárně zaměřen na kontrolu stavu a skutečné naplněnosti sběrných nádob na separovaný odpad za pomoci IoT senzorů, které jsou umístěné převážně v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem. V průběhu let 2021 až 2022 byl projekt rozšířen na aktuálně cca 1 200 kusů senzorů. Do budoucna je plánováno rozšíření senzorických řešení do všech separačních nádob se spodním výsypem na území Prahy, tj. do cca 7 000 kusů sběrných nádob.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články