Kompetenční centra v Praze narovnají vztahy s dodavateli

14. 06. 2022
Kompetenční centra v Praze narovnají vztahy s dodavateli

Kompetenční centra, která budou mít za úkol rozvíjet různé oblasti systémů v hlavním městě, pomohou Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) efektivně využívat získané know-how v oblasti ICT. Centra budou fungovat napříč městem, jejich služeb tak bude moci využívat nejen pražský magistrát, ale i všechny městské části, společnosti a příspěvkové organizace. Jejich fungování přiblížil primátor Zdeněk Hřib v rámci konference Digitalizujeme Prahu.

Zajištění služeb kompetenčních center bude mít na starosti městská společnost OICT. Služby se budou týkat digitalizace procesů, městských agend a jejich robotizace, oblasti ekonomického informačního systému a elektronického systému spisových služeb. Činnost kompetenčních center významně podpoří tzv. anti vendor lock-in IT systémů, což je způsob obrany proti závislosti na dodavatelích, která může být pro město nevýhodná.

Praha získá díky kompetenčním centrům týmy IT specialistů kompetentní v náročných ICT otázkách a partnera se znalostí magistrátu i světa dodavatelů.

„Město potřebuje mít co největší kontrolu nad zadáváním zakázek a aktivní účast na jejich realizaci. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout a zároveň šetřit náklady, je mít know-how nezávislé na dodavatelích. Nicméně nechceme konkurovat soukromému sektoru, ale za pomoci zkušených expertů zpřehlednit spolupráci s dodavateli, kteří tak budou díky kompetenčním centrům dostávat přesná a promyšlená zadání zakázek, a i tím budeme zvyšovat kvalitu a efektivitu zaváděných IT systémů,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Magistrát už má zkušenosti s podobnou koncepcí v rámci datové platformy Golemio, která zabezpečuje datové analýzy pro potřeby řízení hlavního města a kterou vyvíjí OICT.

„Kompetenční centra jsou logickým pokračováním naší práce. V určitých případech a u rozsáhlých IT projektů, které jsou vzájemně provázané a navázané jeden na druhý, je třeba mít vybudované dostatečné know-how. A právě vlastní know-how v rámci OICT podpoří trvalý rozvoj digitalizace a umožní snižovat vendor lock-in a efektivnější komunikaci s dodavateli. Značný přínos vidíme i v tom, že na projekty bude dohlížet jeden stabilní tým odborníků, bude zajištěno efektivnější sdílení znalostí, zlepší se využití již implementovaných systémů a udrží se velmi důležité odborné kompetence,“ upřesňuje generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

Vyhodnocení efektivity kompetenčních center bude zajištěno prostřednictvím pravidelných reportů a předem definovaných KPI’s. Koncept kompetenčních center je jednou z deseti zásad, kterými by se měl řídit vztah magistrátních IT odborů s dodavateli, a to na základě přijaté Anti Vendor Lock-In Strategie (AVLIS).

Kompetenční centrum digitalizace procesů, agend a jejich robotizace

Cílem centra je zajistit vývoj, rozvoj a podporu procesně řízených aplikací, které umožňují digitalizaci agend, zejména těch založených na formulářích (elektronických podáních), a jejich případnou robotizaci. Jeho činnost bude navazovat na digitalizační procesy, které již byly v rámci úřadu a města úspěšně realizované (např. agenda komunálního odpadu či poplatků za psy nebo připomínkování územního plánu) a dále je v širším rozměru rozvíjet a zefektivňovat. Jedná se o dlouhodobý proces, který bude reagovat na aktuální potřeby, jako je například zrychlení a zjednodušení vyřizování úředních záležitostí. Proto se v první fázi zaměří na formalizaci a popis procesů a architektury. To znamená důkladně zmapovat další možnosti digitalizace, robotizace a optimalizace z pohledu legislativy, četnosti, složitosti. Kompetence a know-how, které jsou nezbytné pro udržitelný a trvalý rozvoj, budou díky tomu konsolidované a soustředěné na jednom místě.

Kompetenční centrum EKIS a eSSL

Cílem centra je postupně získat a rozvíjet kompetence a know-how v oblasti ekonomického informačního systému (EKIS) a elektronického systému spisových služeb (eSSL), pro které se tím zajistí stabilní a dostatečné kapacity. Týká se to jak znalostí konkrétních informačních systémů používaných MHMP, městskými částmi či jejich organizacemi, tak i oblasti metodické a procesní. V současné době totiž existuje velmi vysoká závislost na jednotlivých externích dodavatelích služeb při realizaci jednotlivých projektů, důvodem jsou chybějící kapacity a know-how. Dalším cílem je pak pokračovat v digitalizačních projektech, mezi které patří například elektronická podpisová kniha, optimalizace procesu zpracování a evidence smluv a objednávek s vazbou na rozpočty, hybridní konverzní pošta, elektronická úřední deska, integrace na klíčové agendy MHMP, migrace dat nebo realizace nových šablon.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články