Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

Bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.

Město a občané určují směr

 • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Uzemní plány nesmí být psány dle zadání developerů. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu.
 • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
 • Přijmeme regulační plány, které do budoucna zamezí dohadům o podobě nové výstavby v Praze. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.

Férová pravidla pro všechny hráče na trhu

 • Urychlíme proces stavebního řízení. Nikdo by neměl být nucen obíhat úřady pro 42 razítek. Zdigitalizujeme agendu tak, aby úřady a odbory sdílely data a co nejvíce úkonů bylo možné provádět přes internet.
 • Zajistíme, aby se developeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města
 • Podpoříme družstva, baugruppe a jiné alternativy ke komerční výstavbě bytů. Podle Pirátů lze stavět i jinak než jen na zisk. V Praze je dostatek malých pozemků a proluk, na kterých se velkým hráčům stavět ani nevyplatí. Město by mělo v takových případech pomoci družstvům a skupinám budoucích nájemníků s financováním a administrativou stavebních projektů.

Smysluplné užití městských bytů a domů

 • Sociální bydlení pro potřebné. Zastavíme současnou praxi, kdy město pronajímá levně byty lidem, kteří mají peněz dostatek. Byty přednostně pronajmeme lidem ohroženým bytovou nouzí, ale i učitelům, zdravotníkům, policistům nebo hasičům, kteří jsou podle nás státem nedostatečně finančně ohodnoceni.
 • Privatizaci bytového fondu dáme smysl. Zanalyzujeme její dosavadní průběh a její dlouhodobou udržitelnost. Prodeje městských bytů musí mít jasné cíle a měřitelné finanční i nefinanční výhody.
 • Zmapujeme nevyužívané objekty ve vlastnictví města a vdechneme jim nový život. Dnes nevyužívané objekty podpoří ve městě občanskou vybavenost. Tam, kde se počítá s dlouhodobější transformací, zavedeme praxi dočasného využití, jako se to povedlo v Karlíně nebo v Hybernské.

Praha, co se stará

Už v současnosti je každý pátý obyvatel Prahy seniorského věku a žijí zde i lidé, kteří se nachází v obtížné životní situaci. Nechceme a nesmíme se zbavit odpovědnosti; chceme Prahu, která je tu pro všechny, nejen pro ty, kteří jsou na vrcholu sil a finančně dobře zajištěni.

Poskytneme pomoc potřebným

 • Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Vytvoříme koncepci prevence ztráty bydlení a dostupného bydlení pro všechny. Těm, kteří se na ulici ocitnou, nabídneme pomocnou ruku při návratu do společnosti. Společnost na tom ve výsledku vydělá sociálně i ekonomicky. Zasadíme se o vyšší počet denních stacionářů pro lidi bez domova, kde s nimi budou stále ve styku sociální pracovníci.
 • Odstraníme z Prahy bariéry podle schválené koncepce města. Navýšíme počty bytů zvláštního určení rozptýlených po celé Praze, ne soustředěných jen v novostavbách na periferii. Starší lidé i ti zdravotně znevýhodnění si zaslouží trvalou péči a pomoc v domácím prostředí.
 • Vytvoříme službu městského koordinátora pro klienty vyžadující péči na zdravotně sociálním pomezí. Koordinátor pomůže potřebným a jejich rodinám s orientací v nepřehledném prostředí zdravotních a sociálních služeb a zajistí integraci například pobytových služeb, terénní sociální práce, volnočasových aktivit i sítě praktických lékařů. Po vzoru Švédska maximálně zjednodušíme systém z pohledu občana.

Zabráníme mezigenerační segregaci

 • Budeme rozvíjet domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení. Inspirací jsou pro nás západní modely, kde se prolíná bydlení studentů, mladých rodin, seniorů i vozíčkářů. Chceme zabránit vzniku ghett a izolovaných komunit, naším cílem je město, kde spolu žijí lidé všech generací.
 • Nabídneme volnočasové aktivity mladým lidem ze všech socioekonomických vrstev. Podporujeme rozvoj sportovních aktivit mládeže, volnočasových spolků i nízkoprahových center. Nechceme jen dotovat drahé komerční turnaje sportovních hvězd, ale hlavně finančně pomáhat malým místním mládežnickým klubům a asociacím.
 • Zapojíme seniory do rozhodování. Poskytneme starším generacím platformy, skrze které mohou participovat na zásadních rozhodnutích o směřování Prahy. Těm, co chtějí, nabídneme kurzy počítačové gramotnosti. Ostatním nabídneme alternativy k zapojení se i bez počítače; digitalizace má spojovat, ne rozdělovat.
Navrhni úpravu